Zmieniają Państwo sklep obsługujący, w związku z czym może zmienić się też dostępność produktów. Sugerujemy jednocześnie, iż dla usprawnienia obsługi Państwa zamówienia oraz obniżenia kosztów dostawy proponujemy wybór najbliższego sklepu z listy poniżej:

Jeśli w pobliżu nie ma jednego z naszych sklepów zawsze możecie Państwo kupić na www.bricoman.pl

Kupuj przez telefon
Obsługa zamówień

  REGULAMIN NABYWANIA TOWARÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU WWW.BRICOMAN.PL

   

  § 1. Strony transakcji

  § 2. Przedmioty transakcji

  § 3. Składanie zamówień

  § 4. Sposób kontaktu z Konsumentem

  § 5. Potwierdzanie zamówień

  § 6. Formy płatności

  § 7. Termin realizacji

  § 8. Dostawa towaru

  § 9. Gwarancja

  § 10. Reklamacje

  § 11. Prawo do odstąpienia od umowy na odległość

  § 12. Ochrona danych osobowych

  § 13. Odstąpienie od umowy

  § 14. Postanowienia końcowe

   

   

   

   

  § 1. Strony transakcji

  1.Bricoman Polska  sp. z o.o. będący właścicielem sklepu internetowego, dalej zwanego Sklepem znajdującego się pod adresem: www.bricoman.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: artykuły budowlane, drzewne, elektryczne, narzędzia, płytki, artykuły sanitarne, hydrauliczne, metalowe oraz farby. Tam gdzie jest mowa o Sklepie rozumie się przez to także Bricoman Polska sp. z o.o.

  2.Stroną dokonującą zakupów poprzez Sklep (serwis www.bricoman.pl), zwaną dalej Nabywcą, może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.

  3. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w Sklepie jest Bricoman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000239320, kapitał zakładowy: 138 000 000,00 zł, NIP 113-25-68-413.

  4.  Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania towarów poprzez złożenie zamówienia na określone towary za pośrednictwem serwisu internetowego www.bricoman.pl zasady przyjęcia i realizacji (dostawy) zamówionego towaru oraz koszty z tym związane, zasady dotyczące ewentualnego zwrotu towaru oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem serwisu internetowego www.bricoman.pl

   

   

  § 2. Przedmioty transakcji

  1. Przedmiotami transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu są towary wymienione w ofercie handlowej Sklepu, przedstawione na stronie www.bricoman.pl w chwili składania zamówienia pod warunkiem, że są aktualnie dostępne w momencie przyjęcia zamówienia.

  2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich jako ceny netto oraz cena brutto z z uwzględnieniem podatku VAT.

  3.Wszystkie towary znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta jeżeli takiej udzielił.

   

   

  § 3. Składanie zamówień

  Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez:

  a) wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie Sklepu www.bricoman.pl po uprzednim zalogowaniu się w ww. serwisie zarejestrowanego użytkownika lub telefonicznie z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego z Doradcą Klienta lub bez konieczności logowania się.

  b) kontakt telefoniczny z Doradcą Klienta w sklepie w Warszawie, Poznaniu, Białej Podlaskiej lub Łodzi dostępnym pod numerami 513-165-071 Warszawa Połczyńska, 797-999-349 Warszawa Wilanów, 502-688-343 Poznań, 501-695-286 Biała Podlaska, 504-317-021 Łódź, 780-014-777 Jaworzno, 506-303-808 Szczecin, 517-018-137 Lublin, 504-933-402 Gdańsk Kowale

  c) przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres warszawa@bricoman.pl, wilanow@bricoman.plpoznan@bricoman.plbialapodlaska@bricoman.pl, lodz@bricoman.pl, jaworzno@bricoman.pl, szczecin@bricoman.pl, lublin@bricoman.pl, jaworzno@bricoman.pl,gdansk@bricoman.pl

   

   

   

  § 4. Sposób kontaktu z Konsumentem

  Najpóźniej w chwili złożenia zamówienia w sposób określony powyżej w § 3, Konsument podaje swój adres e-mail w celu umożliwienia Bricoman Polska sp. z o.o. wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), a także numer telefonu. Bricoman Polska sp. z o. o. kontaktuje się z Konsumentem w związku z zawartą umową poprzez podany przez Konsumenta adres e – mail oraz numer telefonu, o których mowa w zdaniu poprzednim.

   

   

   § 5. Potwierdzanie zamówień

  1. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę w Sklepie jeżeli zostało przez sklep przyjęte musi zostać potwierdzone przez Sklep w terminie do 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia przez pracownika Sklepu, jednak nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy.

  2. Potwierdzenie przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego uprzednio telefonicznie przez Konsumenta odbywa się poprzez przesłanie Konsumentowi treści proponowanej umowy za pomocą korespondencji elektronicznej lub na papierze.

  3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego w inny sposób niż opisany w pkt 2 powyżej dokonywane jest telefonicznie przez pracownika Sklepu w miarę możliwości w tym samym dniu lub do południa następnego dnia roboczego, a wyjątkowo w późniejszym terminie, a także poprzez przesłanie Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, wraz z niniejszym regulaminem, za pomocą korespondencji elektronicznej lub na papierze najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.

  4. Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji lub braku odpowiedzi Nabywcy na potwierdzenie przyjęcia zamówienia (ważna przyczyna). Anulowanie zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania zamówienia.

  5. Z zastrzeżeniem pkt. 2 i 4 powyżej, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem, z tym, że Sklep może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia kiedy powinien otrzymać należne wynagrodzenie od Nabywcy, jeżeli ten w terminie nie wpłacił Sklepowi wynagrodzenia jak również w terminie 30 dni od dnia kiedy uzyskał informację o braku dostępności zamówionego towaru i w tej ostatniej sytuacji Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwraca Nabywcy wpłacone przez niego wynagrodzenie, jeżeli takowe Nabywca uiścił.

   

   

   

   

   

  § 6. Formy płatności

  1.Zapłata za zamówiony towar może być dokonana w sposób wskazany w serwisie www.bricoman.pl tj. aktualnie w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia:

  a) przelewem przed dostawą towaru lub

  b) kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Mastercard) - transakcja on-line przez centrum autoryzacji kart PayU lub innego sposobu płatności wskazanego podczas realizacji zamówienia.

  2. W przypadku płatności przelewem przed dostawą towaru informacja o płatności zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia.

  3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Bricoman Polska Sp. z o.o.

   

   

  § 7. Termin realizacji

  1.Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru w magazynie.

  2.Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione towary) do chwili wysłania przesyłki do Nabywcy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

  3.Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

  4.Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub kiedy w sytuacjach niezależnych od Sklepu nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki , za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny zgodnie z §4 Regulaminu.

  5. Do czasu na otrzymanie przesyłki wlicza się sumę czasu realizacji zamówienia i czas na dostawę. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi, co do zasady 2 dni robocze w przypadku dostawy do mniejszych miejscowości, i/lub w których nie ma sklepów Bricoman, 3 lub 4 dni robocze w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie (za czas dostawy) wynikające z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

  6. Dostawa realizowana za pośrednictwem:
  - firmy kurierskiej DHL - czas dostawy maksymalnie 48 godzin w dni robocze
  - dostawy realizowane przez Transport Bricoman - czas dostawy maksymalnie 72 godziny w dni robocze
  O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Nabywca jest indywidualnie powiadamiany pocztą elektroniczną lub telefonicznie po lub w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

  7. O bliższym terminie (dzień i przedział czasowy) dostarczenia przesyłki firmie kurierskiej Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub pocztą elektroniczną w momencie wysyłki towaru z magazynu Sklepu, a szczegóły ustala bezpośrednio Nabywca z przedstawicielem firmy kurierskiej.

  8. Jeżeli termin dostarczenia przesyłki przekracza termin wskazany w pkt. 7 powyżej wówczas Nabywca ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 14 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w punkcie 7 powyżej. Inne przypadki odstąpienia od umowy opisuje §11. 

   

   

   § 8. Dostawa towaru

  1. Koszty związane z dostarczeniem zamówionego towaru ponosi Nabywca, w szczególności opłaty za dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

  2. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

  3. Opłaty za dostarczenie przesyłki zawierającej zamówiony towar są wyliczane przez system informatyczny i podawane Nabywcy bezpośrednio przed złożeniem przez Konsumenta zamówienia.

  4. Opłata za dostarczenie przesyłki wielkogabarytowej, składającej się z kilku sztuk tego samego towaru, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia. W takim wypadku pracownik sklepu kontaktuje się z Konsumentem w sposób określony w §4 w celu potwierdzenia kosztu przesyłki wielkogabarytowej. W przypadku niezaakceptowania przez Konsumenta kosztu przesyłki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z treścią § 11.

  5. Ewentualna zmiana warunków (w stosunku do standardowych) dostawy, dokonana przez Nabywcę już po wysyłce towaru z magazynu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały wyłącznie Nabywcę. Dodatkowe koszty dostawy powinny być uzasadnione, m.in. decyzją firmy kurierskiej.

  6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

  7. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

  8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca ma możliwość spisania w obecności kuriera Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności.

   

   


  § 9. Gwarancja

  1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta jeżeli ten takiej udzielił. Okres gwarancji i jej warunki zależy od producenta.

  2. O ile producent udzielił gwarancji, do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

  3. W przypadku, gdy Nabywcą jest przedsiębiorca, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

   

   

   

  § 10. Reklamacje

  1. Ewentualne reklamacje na usługi świadczone przez Bricoman Polska sp. z o.o., w tym na usługę dostawy należy zgłosić niezwłocznie przedstawicielowi Sklepu pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając arkusz reklamacyjny

  Warszawa Połczyńska - 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 121/125
  tel. 513-165-071 warszawa@bricoman.pl

  Warszawa Wilanów - 02-964 Warszawa, ul. Europejska 125
  tel. 797-999-349 wilanow@bricoman.pl

  Poznań - 60-685 Poznań, ul. Wojciechowskiego 7/17
  tel. 502-688-343 poznan@bricoman.pl

  Biała Podlaska - 21-500 Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 7
  tel. 501-695-286 bialapodlaska@bricoman.pl

  Łódź - 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
  tel. 504-317-021 lodz@bricoman.pl

  Jaworzno - 43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275
  tel. 780-014-777 jaworzno@bricoman.pl

  Szczecin - 71-010 Szczecin, ul. Białowieska 1
  tel. 506-303-808 szczecin@bricoman.pl

  Lublin - 20-718 Lublin, Aleja Krasicka 128
  tel. 517-018-137 lublin@bricoman.pl

  Gdańsk - 80-180 Gdańsk, ul. Kominkowa 21
  tel. 504-933-402 gdansk@bricoman.pl

  2. Reklamacja na usługę dostawy może zostać zgłoszona m.in. z powodu:

  a) uszkodzeń/ubytków w przesyłce powstałych w czasie dostawy

  b) nieterminowość dostawy

  3. Podstawą reklamacji dostarczonego towaru nie mogą być:

  a) ubytki naturalne w towarze wynikające z jego właściwości;

  b) cechy towaru określone przez Nabywcę (np. kolor – wskazywanie na niewłaściwy odcień, kształt, zarzuty dotyczącego wyposażenia czy poszczególnych elementów nie mające wpływu na właściwości towaru podane przez producenta i przez Sklep itp.) jeżeli Nabywca nie sprecyzował tych cech w taki sposób, że możliwe jest bez wątpliwości ustalenie, że dostarczony towar nie zawiera cech określonych przez Nabywcę.

  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  a)    imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby Kupującego,

  b)   wskazanie osoby reklamującej;

  c)    przedmiot reklamacji

  d)   potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru;

  e)    uzasadnienie reklamacji;

  f)    kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,

  g)   podpis reklamującego w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej albo dane identyfikujące reklamującego w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie,

  h)   datę sporządzenia reklamacji,

  i)     wykaz załączonych dokumentów,

  j)     telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres elektroniczny.

  5. Do reklamacji na usługę dostawy należy ponadto dołączyć:

  a) protokół uszkodzeń lub Protokół niezgodności lub

  b) oświadczenie odbierającego towar o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki.

  6. Reklamacje złożone przez konsumentów będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Bricoman Polska sp. z o.o., jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Brak odpowiedzi Bricoman Polska sp. z o.o. na reklamację złożoną przez konsumenta w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się za jej uznanie.

  7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  /Sklep nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez Nabywcę będącego konsumentem, spór pomiędzy Sklepem a Nabywcą nie został rozwiązany, Sklep przekazuje Nabywcy będącemu konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

   

   

   

  § 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

   

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)  Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty:

  a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  b) zawarcia umowy - dla pozostałych umów.

   

  2. Termin na odstąpienie od umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 10 pkt 1.

  3. W ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zwrócić towar do sklepu, w którym został zakupiony, przy czym wystarczy, że konsument odeśle towar przed upływem tego terminu. W razie wątpliwości miejsce zwrotu wskaże mailowo przedstawiciel Sklepu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  4. Płatności uiszczone przez Konsumenta do momentu odstąpienia od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę. Poniesione przez Nabywcę bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towaru do Sklepu w związku z wykonaniem przez Nabywcę prawa do odstąpienia od umowy, nie podlegają zwrotowi, chyba że odstąpienie od umowy przez Nabywcę nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sklep.

  5. Postanowienia punktu 1 nie stosuje się do osób innych niż konsumenci. Osoby inne niż konsumenci nie mogą odstąpić od umowy po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem działu II Kodeksu cywilnego, a jedynie mogą dochodzić roszczeń  wynikających z treści zawartej umowy sprzedaży lub umowy gwarancji, jeżeli taka została udzielona na dostarczony towar. Sklep nie wyklucza przyjęcia zwrotu towarów od osób innych niż konsumenci, o ile Sklep wyrazi uprzednio pisemnie (co najmniej wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną) taką zgodę.

  6. Bricoman Polska Sp. z o.o. może odmówić firmie dostarczającej towar przyjęcia zwracanego towaru w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu. W przypadku uszkodzenia zwracanego towaru podczas transportu, w obecności pracownika firmy dostarczającej towar zostanie spisany protokół szkody. Nabywca ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości zwracanego towaru od firmy dostarczającej towar, która go przewoziła, jeżeli Sklep pomniejszył za zgodą Nabywcy zwracane mu koszty zakupu towaru,  o koszty jego naprawy lub o wartość jaką on utracił wskutek uszkodzenia dokonanego z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

  7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 tejże ustawy, w szczególności gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  8. Odstąpienie od umowy może nastąpić m. in. poprzez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez formularz na stronie www.bricoman.pl lub e-mailem na odpowiedni adres e-mail podany w § 10 pkt 1 Regulaminu.

   

   

   § 12. Ochrona danych osobowych

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą  na przechowywanie i przetwarzanie przez Bricoman Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz . U. z 2016 r. poz. 922 tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu

  2. Dane osobowe przekazane przez Nabywcę w procesie realizacji zamówienia będą przetwarzane przez Sklep w celu wykonania zawartej umowy na co Nabywca wyraża zgodę.

  3. Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest spółka Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000239320, NIP: 1132568413, REGON: 140215054.

  4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu zakupów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem zakupów https://www.bricoman.pl/informacje/regulamin-nabywania-towarow. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

  4. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityka prywatności.

   

   

   § 13. Odstąpienie od umowy

   1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Bricoman Polska Sp. z o.o.  bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Okres odstąpienia upływa w terminie 14 dni od dnia dostarczenia pierwszej rzeczy.

   

  2. Umowa zawarta na odległość zgodnie art. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.Uz 2014 poz. 827)oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani poinformować odpowiedni sklep o Państwa decyzji w jednoznacznym oświadczeniu (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na jeden z poniższych adresów:

  Warszawa Połczyńska, - 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 121/125  tel. 513-165-071 warszawa@bricoman.pl
  Warszawa Wilanów -  02-964 Warszawa, ul. Europejska 125 tel. 797-999 349 wilanow@bricoman.pl
  Poznań - 60-685 Poznań, ul. Wojciechowskiego 7/17 tel. 502-688-343 poznan@bricoman.pl
  Biała Podlaska - 21-500 Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 7 tel. 501-695-286 bialapodlaska@bricoman.pl
  Łódź - 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178 tel. 504-317-021 lodz@bricoman.pl
  Jaworzno - 43-603 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275 tel. 780-014-777 jaworzno@bricoman.pl
  Szczecin - 71-010 Szczecin, ul. Białowieska 1 tel. 506-303-808 szczecin@bricoman.pl
  Lublin - 20-718, Aleja Kraśnicka 128 tel. 81 454 63 20 lublin@bricoman.pl
  Gdańsk - 80-180, ul. Kominkowa 21 tel. 504-933-402 gdansk@bricoman.pl

   

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy poniżej (załącznik ) lub pobrać go tutaj.

  4. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, by wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.


  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli Bricoman Polska Sp. z o.o. w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   

   

   

   § 14. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów i Bricoman Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne omyłki czy błędy w tym opisie. Sklep zastrzega sobie zatem prawo do ewentualnych błędów tym zakresie.

  2. Prezentacja towarów na stronie www.bricoman.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego i Sklep zastrzega sobie odmowę realizacji zamówienia m.in. z powodu braku dostępności danego towaru lub wycofania go z produkcji przez producenta.

  3. Wszystkie prezentowane w Sklepie wizerunki towarów i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do właściwych osób, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja części lub w całości jest zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.

  4. Sklep nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu Nabywca nie może odstąpić od umowy lub twierdzić, że zawarł umowę na próbę czy inną umowę np. umowę na testowanie towaru.

  5.W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów.

  6.Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu, co nie wyłącza uprawnień konsumentów w tym zakresie.

  7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na stronie www.bricoman.pl, w szczególności dotyczy to zmiany cen towarów.

  Do umowy zawartej między Sklepem a Nabywcą stosuje się regulamin obowiązujący i opublikowany na stronie w dacie zawarcia umowy. Zmiana regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron. 

  8. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu będą sprzeczne lub nie dadzą się pogodzić z przepisami dotyczącymi uprawnień konsumentów, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), czy będą stanowić niedozwolone postanowienie umowne, wówczas takie postanowienia nie będą stosowane jedynie wobec konsumentów i wobec nich uważane będą tak jakby nie zostały w niniejszym Regulaminie zastrzeżone.

  9. Niniejszy Regulamin objęty jest ochroną prawno autorską i jego kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.

   

   

  ZAŁĄCZNIK nr 1

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  -    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  -    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  -    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  -    Adres konsumenta(-ów)

  -    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  -    Data

   

  Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 20.04.2018 r.