Regulamin serwisu

 1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.bricoman.pl (dalej zwany Serwisem) oraz prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej: Użytkowników).
 2. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone na rzecz Bricoman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239320 o kapitale zakładowym w wysokości 148 000 000 zł, NIP 113-25-68-413 (dalej: Bricoman). Bricoman jest administratorem i właścicielem Serwisu.
 3. Serwis prowadzi i świadczy za jego pośrednictwem usługi określone w Serwisie: Bricoman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wskazana w punkcie 2 powyżej.
 4. Zawartość Serwisu nie może być wykorzystywana bez uprzedniej zgody Bricoman do celów komercyjnych, a także nie może być kopiowana, przetwarzana czy modyfikowana w innych celach niż użytek osobisty Użytkownika. Użytkownik Serwisu nie może wykorzystywać, powielać i przekazywać informacji pozyskanych z Serwisu innym osobom, zwłaszcza w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Zawartość Serwisu nie narusza praw innych osób. Umieszczone w Serwisie elementy takie jak zdjęcia czy grafika mogą stanowić własność innych osób, a Bricoman ma prawo do wykorzystywania tych elementów na podstawie odrębnych umów. W szczególności prawa do znaków towarowych umieszczonych w Serwisie są lub mogą być zastrzeżone prawnie na rzecz innych osób i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie znaków towarowych, o których mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzyskania zgody uprawnionych osób.
 6. Wszelkie części składowe Serwisu takie jak grafika i jej poszczególne elementy, rozwiązania techniczne, tekst i inne elementy tekstowe, graficzne czy użyty język informatyczny tworzący (kreujący) Serwis, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej na rzecz BRICOMAN lub innych uprawnionych podmiotów (zastrzeżenie praw autorskich i pokrewnych).
 7. Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych funkcji jest uzależnione od uprzedniego zarejestrowania się przez Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie logowania (www.bricoman.pl/customer/account/login), zaakceptowanie treści Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu oraz realizacji umowy zawartej z Bricoman Polska sp. z o. o.
 8. Rejestracja wymaga podania danych osobowych wskazanych w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym, zaprojektowanym w ten sposób, by przestrzegać zasady minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. Wypełniając i przesyłając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych oraz akceptuje postanowienia Regulaminu, wyrażając zgodę na przetwarzanie przez Bricoman danych osobowych zawartych w formularzu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z usług Serwisu. Administratorem powyższych danych osobowych Serwisu jest Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, przy zastrzeżeniu, że brak ich przekazania uniemożliwi korzystanie z funkcji Serwisu. Bricoman nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych danych oraz za ewentualne skutki takiego postępowania. Przetwarzanie danych osobowych przez Bricoman dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) jak również ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). W związku z celami, dla których BRICOMAN przetwarza dane osobowe Użytkowników, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z umowy (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub firmy wykonujące usługi związane z wykonaniem umowy), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.
 9. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do sposobu ich przetwarzania (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług lub/i funkcji. W razie usunięcia danych, koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie, traci on możliwość korzystania z Serwisu w zakresie, w jakim rejestracja jest niezbędna, oraz otrzymywania drogą elektroniczną ofert specjalnych Bricoman Polska Sp. z o.o. przy zastrzeżeniu, że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od Bricoman informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu) lub/i zgodę na wykorzystywanie przez Bricoman telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się w Polityka prywatności.
 10. W wyniku rejestracji Użytkownik tworzy swój profil i otrzymuje indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z informacji zawartych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Osoba nieposiadająca swojego profilu (login oraz hasło), która nie dokonała procesu rejestracji może korzystać z Serwisu w ograniczonym zakresie określonym przez Bricoman. Taki Użytkownik korzystający z Serwisu w ograniczonym zakresie obowiązany jest także do przestrzegania postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień pkt.-ów 4,5, 6 i 7.
 11. Jakiekolwiek informacje handlowe na temat towarów i usług zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny i niewiążący oraz nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem BRICOMAN, w tym roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży/dostawy towarów lub świadczenia usług. W celu zawarcia umowy sprzedaży/dostawy towarów opisanych w Serwisie Użytkownik jest obowiązany do skontaktowania się z właściwym sklepem Bricoman w celu sprawdzenia dostępności i stanu magazynowego w odniesieniu do konkretnych towarów oraz upewnienia się co do aktualnie obowiązujących cen dotyczących interesujących go towarów. Aktualne informacje o dostępności i stanie magazynowym w odniesieniu do konkretnych towarów, a także ich ceny są udostępniane Konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Ceny zamieszczone w serwisie nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Bricoman, o czym Bricoman będzie informował zamieszczając nową cenę. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz są cenami orientacyjnymi, nie wiążącymi Bricoman, w związku z czym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a odpowiednia informacja widnieje w Serwisie W przypadku realizacji płatności on-line dane transakcyjne będą udostępnione podmiotom obsługującym internetowe transakcje finansowe jedynie w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
 12. BRICOMAN może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Serwisie bez konieczności uprzedniego zawiadamiania Użytkowników czy osób trzecich z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności może usunąć pewne funkcje Serwisu, może usunąć towary lub usługi, zmienić wskazane ceny lub inne elementy dotyczące prezentowanych towarów lub usług jak i dodać opisy czy funkcje dla poszczególnych towarów lub usług, może wprowadzić nowe towary lub usługi, może wprowadzić, zmienić lub usunąć promocje, wyprzedaże itp. Zmiany w Serwisie obowiązują od daty ich opublikowania w Serwisie i nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed ich opublikowaniem.
 13. BRICOMAN nie ponosi odpowiedzialności wobec osób innych niż Konsumenci za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie, chyba że było to działanie zawinione wyłącznie przez Bricoman. BRICOMAN wobec Konsumentów ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.
 14. Użytkownik otrzymuje dostęp do określonych w Serwisie funkcjonalności po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i/lub w Serwisie w odniesieniu do szczególnych funkcjonalności oraz innych usług i ofert specjalnych otrzymywanych drogą elektroniczną.
 15. Korzystanie przez Użytkownika z określonych funkcjonalności w Serwisie, w tym z tzw. listy zakupów nie stanowi przedwstępnej ani właściwej umowy sprzedaży/dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie może być podstawą do kierowania do Bricoman roszczeń o zawarcie takiej umowy.
 16. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiedniego oprogramowania i sprzętu komputerowego spełniającego określone wymagania.
 17. Bricoman nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub niefunkcjonowanie całości lub poszczególnych części Serwisu ze względów technicznych, w zakresie, w jakim przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania lub niefunkcjonowania Serwisu nie leżą po stronie Bricoman, ani żadnych podmiotów, z pomocą których wykonuje usługi. Bricoman zastrzega, że mogą występować czasowe utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, a nawet czasowe wyłączenie dostępności Serwisu. Bricoman podejmie konieczne starania w celu zapewnienia stałego dostępu Użytkownikom do Serwisu.
 18. Bricoman, w celu optymalizacji i dopasowania treści dostępnych na stronie Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika, wykorzystuje informacje przechowywane w plikach cookie na urządzeniach końcowych. Pliki cookie służą do zapisywania informacji związanych z nawigacją komputera na stronie internetowej, którą BRICOMAN może przeczytać podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotowe informacje odnoszą się m.in. do odwiedzonych podstron, daty i czasu przebywania na danej podstronie Serwisu, dokładnej treści informacji, z którymi się zapoznawał Użytkownik oraz preferencji Użytkownika ustalanych na podstawie tego, co oglądał na stronie Serwisu. Użytkownik korzysta z uprawnienia do kontrolowania wykorzystania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Korzystanie ze strony Serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie przez BRICOMAN danych takich jak unikalny identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia mobilnego, informacje o systemie operacyjnym urządzenia Użytkownika, informacje o lokalizacji Użytkownika i operatorze komórkowym. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w Polityce Plików Cookies, dostępnej na stronie Serwisu.
 19. Strony Serwisu mogą zawierać linki odsyłające do stron internetowych niezależnych od Bricoman. W odniesieniu do tych stron internetowych nie obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.