Reklamacje i gwarancje

Reklamacje

Dokładamy starań aby nasze produkty były na wysokim poziomie i odpowiadały wymaganiom naszych klientów. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z przedstawicielem sklepu Bricoman pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UWAGA: Reklamacja uwzględniamy po okazaniu dowodu zakupu!

Reklamacja na usługę dostawy może zostać zgłoszona m.in. z powodu:

 1. uszkodzeń/ubytków w przesyłce powstałych w czasie dostawy
 2. nieterminowość dostawy

Podstawą reklamacji dostarczonego towaru nie mogą być:

 1. ubytki naturalne w towarze wynikające z jego właściwości;
 2. cechy towaru określone przez Nabywcę (np. kolor – wskazywanie na niewłaściwy odcień, kształt, zarzuty dotyczącego wyposażenia czy poszczególnych elementów nie mające wpływu na właściwości towaru podane przez producenta i przez Sklep itp.) jeżeli Nabywca nie sprecyzował tych cech w taki sposób, że możliwe jest bez wątpliwości ustalenie, że dostarczony towar nie zawiera cech określonych przez Nabywcę.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby Kupującego,
 2. wskazanie osoby reklamującej;
 3. przedmiot reklamacji
 4. potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru;
 5. uzasadnienie reklamacji;
 6. kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
 7. podpis reklamującego w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej albo dane identyfikujące reklamującego w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie,
 8. datę sporządzenia reklamacji,
 9. wykaz załączonych dokumentów,
 10. telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres elektroniczny.

Do reklamacji na usługę dostawy należy ponadto dołączyć:

 1. protokół uszkodzeń lub Protokół niezgodności lub
 2. oświadczenie odbierającego towar o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki.

Bricoman Polska sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia poprawnej reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami, ale jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Bricoman ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni. Konsument zostanie o tym poinformowany za pomocą e-mail lub telefonicznie.

Gwarancje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie Bricoman są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta jeżeli ten takiej udzielił. Okres gwarancji i jej warunki zależy od producenta. BRICOMAN NIE UDZIELA GWARANCJI.

O ile producent udzielił gwarancji, do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.