Reklamacje i gwarancje

Reklamacje

Dokładamy starań aby nasze produkty były na wysokim poziomie i odpowiadały wymaganiom naszych klientów. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z przedstawicielem sklepu Bricoman pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UWAGA: Reklamacja uwzględniamy po okazaniu dowodu zakupu!

Reklamacja na usługę dostawy może zostać zgłoszona m.in. z powodu:

 1. uszkodzeń/ubytków w przesyłce powstałych w czasie dostawy
 2. nieterminowość dostawy

Podstawą reklamacji dostarczonego towaru nie mogą być:

 1. ubytki naturalne w towarze wynikające z jego właściwości;
 2. cechy towaru określone przez Nabywcę (np. kolor – wskazywanie na niewłaściwy odcień, kształt, zarzuty dotyczącego wyposażenia czy poszczególnych elementów nie mające wpływu na właściwości towaru podane przez producenta i przez Sklep itp.) jeżeli Nabywca nie sprecyzował tych cech w taki sposób, że możliwe jest bez wątpliwości ustalenie, że dostarczony towar nie zawiera cech określonych przez Nabywcę.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby Kupującego,
 2. wskazanie osoby reklamującej;
 3. przedmiot reklamacji
 4. potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru;
 5. uzasadnienie reklamacji;
 6. kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
 7. podpis reklamującego w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej albo dane identyfikujące reklamującego w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie,
 8. datę sporządzenia reklamacji,
 9. wykaz załączonych dokumentów,
 10. kopię listu przewozowego lub protokołu wykonania usługi, jeśli nimi Kupujący dysponuje, o ile jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji,
 11. telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres elektroniczny.

Do reklamacji na usługę dostawy należy ponadto dołączyć:

 1. protokół uszkodzeń lub Protokół niezgodności lub
 2. oświadczenie odbierającego towar o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki.

Bricoman Polska sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia poprawnej reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami, ale jeżeli kupujący jest konsumentem, odpowiedzi na reklamację udziela się w terminie 14 dni od jej otrzymania. Konsument zostanie o tym poinformowany za pomocą pisma, e-mail, telefonicznie lub na innym trwałym nośniku.

Gwarancje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie Bricoman są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta (lub innego podmiotu wskazanego w oświadczeniu gwarancyjnym), jeżeli ten takiej udzielił. Okres gwarancji i jej warunki zależą od udzielającego gwarancji. BRICOMAN NIE UDZIELA GWARANCJI.

O ile udzielono gwarancji, do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna/oświadczenie gwarancyjne. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się w karcie gwarancyjnej/oświadczeniu gwarancyjnym lub na stronie internetowej producenta/importera/dystrybutora lub podmiotu udzielającego gwarancji.

Reklamację złożoną przez Kupującego z tytułu gwarancji rozpatruje wyłącznie udzielający gwarancji, a nie Bricoman.