Odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Bricoman bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Okres odstąpienia upływa w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy w przypadku umowy, w której wiele rzeczy jest dostarczane osobno, partiami lub w częściach, oraz od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w przypadku, gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani poinformować Bricoman o Państwa decyzji w jednoznacznym oświadczeniu (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możecie Państwo również dokonać tego osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych Bricoman:

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu poniżej lub pobrać go tutaj.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, by wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towar, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
 13. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszelkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego, niż najtańszy sposób standardowej dostawy oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy z wykorzystaniem takich samych form płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba, że wyraźnie postanowiliście Państwo inaczej; w każdym przypadku w związku z tym zwrotem nie poniosą Państwo żadnych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje podmiotom gospodarczym, które nabyły towar w związku z prowadzoną działalnością.

Jeśli chcesz zwrócić towar:

 • wypełnij formularz zwrotu/ odstąpienia od umowy, możesz pobrać tutaj lub w inny sposób poinformuj Bricoman o woli odstąpienia od umowy,
 • poczekaj na potwierdzenie otrzymania informacji przez naszego pracownika,
 • odeślij zwracany produkt na adres sklepu, w którym go zamówiłeś,
 • zwrotu towaru możesz dokonać również osobiście w jednym ze sklepów Bricoman, w którym go zamówiłeś (Uwaga! Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sklepu.)