Regulamin zakupów

§ 1. Strony transakcji

 1. Bricoman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Murmańskiej 25 w Warszawie, 04-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000239320, o kapitale zakładowym: 148 000 000,00 zł, NIP 113-25-68-413 (dalej: „Bricoman”), będąca właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem URL: www.bricoman.pl (dalej: „Strona internetowa”) i sklepów stacjonarnych, których lokalizacje są wyszczególnione pod zakładką „Nasze Sklepy” na Stronie internetowej, (dalej: „Sklepów”), prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: artykuły budowlane, drzewne, elektryczne, narzędzia, płytki, artykuły sanitarne, hydrauliczne, metalowe oraz farby i innych, wskazanych na Stronie internetowej (dalej: „Towary”).
 2. Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dokonujące zakupów za pośrednictwem Strony internetowej (dalej: „Nabywcy”) oświadczają, że są pełnoletni oraz dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych, niezbędną w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Bricoman.
 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady nabywania Towarów i składania zamówień za pośrednictwem Strony internetowej, zasady przyjmowania i realizacji (dostawy) zamówionego Towaru oraz koszty z tym związane, zasady dotyczące ewentualnego zwrotu Towaru oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży, w tym prawa i obowiązki wynikające z ewentualnej niezgodności Towaru z umową.

§ 2. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży, zawieranych poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej są Towary wskazane w ofercie handlowej Sklepu, widniejące na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia pod warunkiem, że są aktualnie dostępne w momencie przyjęcia zamówienia przez Bricoman. Jakiekolwiek informacje handlowe na temat Towarów zamieszczone na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny i niewiążący oraz nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Bricoman, w tym roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży lub dostawy towarów. W celu zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy towarów opisanych na Stronie internetowej, Nabywca jest obowiązany do skontaktowania się z właściwym sklepem Bricoman w celu sprawdzenia dostępności i stanu magazynowego w odniesieniu do konkretnych Towarów oraz upewnienia się co do aktualnie obowiązujących cen dotyczących interesujących go Towarów.
 2. Aktualne informacje o dostępności i stanie magazynowym w odniesieniu do konkretnych Towarów,a także ich ceny są udostępniane Nabywcy najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Ceny zamieszczone na Stronie internetowej nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Bricoman,o czym Bricoman będzie informował zamieszczając nową cenę.
 3. Ceny wszystkich Towarów dostępnych na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich, zarówno jako ceny netto oraz ceny brutto uwzględniające podatek VAT oraz są cenami orientacyjnymi, nie wiążącymi Bricoman, w związku z czym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,w przedmiocie czego informacja widnieje na stronie Serwisu.
 4. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta jeżeli takiej udzielił.

§ 3. Przedmiot transakcji

 1. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest poprzez:
  1. wypełnienie przez zarejestrowanych Użytkowników Strony internetowej odpowiednich formularzy zamówienia, z po uprzednim zalogowaniu się na swoje indywidualne konto,
  2. kontakt telefoniczny z Doradcą Klienta w sklepie w Warszawie, Poznaniu, Białej Podlaskiej lub Łodzi dostępnym pod numerami telefonów: 513-165-071 Warszawa Połczyńska, 797-999-349 Warszawa Wilanów, 502-688-343 Poznań, 501-695-286 Biała Podlaska, 504-317-021 Łódź, 780-014-777 Jaworzno, 506-303-808 Szczecin, 517-018-137 Lublin, 504-933-402 Gdańsk Kowale,
  3. przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres warszawa@bricoman.pl, wilanow@bricoman.pl, poznan@bricoman.pl, bialapodlaska@bricoman.pl, lodz@bricoman.pl, jaworzno@bricoman.pl, szczecin@bricoman.pl, lublin@bricoman.pl, gdansk@bricoman.pl
 2. W ramach składania zamówienia, Nabywca wskazuje m.in. kod pocztowy, który stanowi podstawę określenia kosztu i sposobu transportu zamówionego Towaru, jak również podaje swoje dane identyfikacyjne, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail, które umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy przez Bricoman.

§ 4. Sposób kontaktu z Nabywcą

Najpóźniej w chwili przekazania swoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub w celu uzyskania informacji w przedmiocie dostępności lub charakterystyki Towaru znajdującego się w ofercie handlowej Bricoman, zgodnie z § 3 powyżej, Nabywca podaje swój adres e-mail w celu umożliwienia Bricoman wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)_ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), a także swój numer telefonu. Bricoman kontaktuje się z Nabywcą w związku z zawartą umową lub w związku z przesłanym zapytaniem za pośrednictwem wskazanego przez Nabywcę adresu e-mail oraz/lub numeru telefonu.

§ 5. Potwierdzanie zamówień

 1. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę w Sklepie w jeden ze wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a – c sposobów musi zostać potwierdzone przez Sklep w terminie do 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przez Bricoman jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Nabywcą, a Bricoman.
 2. Potwierdzenie przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego uprzednio telefonicznie przez Nabywcę odbywa się poprzez przesłanie Nabywcy treści proponowanej umowy za pomocą korespondencji elektronicznej na wskazany przez Nabywcę adres e-mail lub w formie papierowej, na wskazany przez Nabywcę adres bez nieuzasadnionej zwłoki.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego w inny sposób niż opisany w pkt 2 powyżej dokonywane jest poprzez wysłanie do Nabywcy będącego konsumentem informacji za pośrednictwem trwałego nośnika oraz telefonicznie w odniesieniu do Nabywcy nie będącego konsumentem, w miarę możliwości w tym samym dniu lub do południa następnego dnia roboczego, a wyjątkowo w późniejszym terminie, a także poprzez przesłanie Nabywcy potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, wraz z niniejszym Regulaminem, za pomocą korespondencji elektronicznej lub w formie papierowej, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Klient podpisując umowę w formie papierowej jest zobowiązany zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.
 4. Niepotwierdzone przez Sklep zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji z uwagi na nieprzekazanie przez Nabywcę niezbędnych danych kontaktowych lub adresu do doręczenia zamówionego Towaru, w braku dostępności wybranego przez Nabywcę Towaru lub braku odpowiedzi Nabywcy na pytania Bricoman dotyczące dokonanego zamówienia, niezbędne do jego realizacji (ważna przyczyna). Anulowanie zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania zamówienia. Pomiędzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzedaży, ani żadna inna umowa cywilno-prawna do momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia Nabywcy i jego potwierdzenia przez Bricoman.

Z zastrzeżeniem pkt. 2 i 4 powyżej, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Bricoman, z tym, że Bricoman może od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, 14-dniowego terminu, wyznaczonego Nabywcy będącego Konsumentem, w następstwie dopuszczenia się przez tego ostatniego zwłoki w wykonaniu zobowiązania poprzez brak zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku braku dostępności zakupionego przez Nabywcę Towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę o zaistniałej okoliczności, pozostawiając mu wybór pomiędzy żądaniem zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia oraz odstąpieniem od umowy i odzyskaniem wpłaconej kwoty pieniężnej.

§ 6. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony Towar może być dokonana w sposób wskazany Stronie internetowej:
  1. przelewem przed dostawą Towaru lub
  2. kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Mastercard) – transakcja on-line przez centrum autoryzacji kart PayU lub innego sposobu płatności wskazanego podczas realizacji zamówienia.

  Dla realizacji płatności w przedmiotowej formie, Bricoman korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych (PayU, Przelewy24, inne). W konsekwencji, w celu dokonania płatności Nabywca zostaje przekierowany na stronę internetową określonego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Nabywca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód. Link (adres URL, do którego Nabywca uzyskuje dostęp), za pośrednictwem którego może być dokonana płatność za pośrednictwem dostawców usług płatniczych wygasa po upływie 480 minut. Po tym czasie, Nabywca jest zobowiązany złożyć nowe zamówienie w celu wygenerowania nowego adresu URL dla płatności za określoną transakcję lub skontaktować się ze Sklepem w celu poinformowania o wyborze innego sposobu płatności oraz jednoczesnego braku anulowania złożonego zamówienia. 

  Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Nabywcę z wybranych form płatności pokrywa Bricoman. Przedmiotowe nie dotyczy opłat i prowizji, które mogą być pobierane przez określony bank, za pośrednictwem którego Nabywca dokonuje zakupu Towaru na Stronie internetowej.
 2. W przypadku płatności przelewem przed dostawą Towaru, informacja o płatności zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Bricoman.
 4. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Bricoman dostarcza Nabywcy informacje o łącznej cenie Towarów oraz o wszelkich dodatkowych opłatach, jeśli takie mają być poniesione przez Nabywcę.
 5. Zamówienie nieopłacone przez Nabywcę w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep zostaje automatycznie anulowane, niezależnie od wybranej przez Nabywcę metody płatności, o których mowa w niniejszym § 6.

§ 7. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego Towaru w magazynie Sklepu. Nabywca może każdorazowo sprawdzić dostępność Towaru przed złożeniem zamówienia – telefonicznie (numery telefonów wskazane w § 3 ust. 1 lit. b Regulaminu) lub mailowo za pośrednictwem adresu e-mail (adresy email wskazane w § 3 ust 1 lit. c Regulaminu).
 2. Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione Towary) do chwili wysłania przesyłki do Nabywcy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Zamówienie złożone z kilku Towarów, przy jednoczesnym założeniu różnorodności ich czasu realizacji, jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu realizacji najdłuższego z wybranych przez Nabywcę.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku Towaru u producenta lub kiedy w sytuacjach niezależnych od Sklepu (w szczególności okoliczność siły wyższej, strajku, przerwy w dostawie mediów) nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w drodze kontaktu telefonicznego, zgodnie z §4 Regulaminu.
 5. Do czasu na otrzymanie przesyłki wlicza się sumę czasu realizacji zamówienia i czas na dostawę. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi, co do zasady 2 dni robocze, natomiast w przypadku dostawy do mniejszych miejscowości, i/lub w których nie ma sklepów stacjonarnych Bricoman – 3 lub 4 dni robocze. Bricoman nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie (za czas dostawy) wynikające z przyczyn leżących po stronie Nabywcy lub profesjonalnego przewoźnika, któremu powierzonodostarczenie zamówionego Towaru.
 6. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej DHL – czas dostawy maksymalnie 48 godzin w dni robocze
  • dostawy realizowane przez Transport Bricoman Polska sp. z o.o. – czas dostawy maksymalnie 72 godziny w dni robocze
  • firmy kurierskiej DB Schenker – czas dostawy maksymalnie 48 godzin w dni robocze,
  • paczkomatów InPost, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polski,
  • firmy kurierskiej InPost,
  • firmy kurierskiej Ambro Express - czas dostawy do 4 dni.

  Cennik każdej spośród wskazanych powyżej form dostaw, dostępnych dla zamówionych Towarów jest dostępny na Stronie internetowej.
  O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Nabywca jest indywidualnie powiadamiany pocztą elektroniczną lub telefonicznie w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia lub po jego potwierdzeniu.

 7. O bliższym terminie (dzień i przedział czasowy) dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub Transport Bricoman, Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub pocztą elektroniczną w momencie wysyłki Towaru z magazynu Sklepu, a szczegóły ustala bezpośrednio Nabywca z przedstawicielem firmy kurierskiej lub Transportu Bricoman. Termin, o którym mowa w zd. 1 powyżej nie uwzględnia awizowania przesyłki w przypadku jej nieodebrania przez Nabywcę lub zmian w zakresie dostawy dokonanych przez Nabywcę (w zakresie, w jakim przedmiotowe zmiany są dopuszczalne przez firmę kurierską lub Transport Bricoman).

§ 8. Dostawa/odbiór Towaru

 1. Koszty związane z dostarczeniem zamówionego towaru ponosi Nabywca, w szczególności w zakresie, w jakim chodzi o opłaty za dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.
 2. Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem ubezpieczonych przesyłek kurierskich lub też w drodze odbioru osobistego, zgodnie z ust. 10 poniżej.
 3. Opłaty za dostarczenie przesyłki zawierającej zamówiony Towar są wyliczane przez system informatyczny i podawane Nabywcy bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia.
 4. Opłata za dostarczenie przesyłki wielkogabarytowej, składającej się z kilku sztuk tego samego Towaru, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia. W takim wypadku pracownik Sklepu kontaktuje się z Nabywcą w sposób określony w §4 w celu potwierdzenia kosztu przesyłki wielkogabarytowej. W przypadku niezaakceptowania przez Nabywcę kosztu przesyłki, Obydwie strony umowy mogą odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie z treścią § 11.
 5. Ewentualna zmiana warunków dostawy (w stosunku do pierwotnie ustalonych), dokonana przez Nabywcę już po wysyłce towaru z magazynu Sklepu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały wyłącznie Nabywcę. Dodatkowe koszty dostawy powinny być uzasadnione, m.in. decyzją firmy kurierskiej.
 6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
 7. Odbierając Towar Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem, Nabywca ma możliwość spisania w obecności kuriera Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności.
 9. Bricoman ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, regulującego odpowiedzialność na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.
 10. Nabywca jest uprawniony do dokonania odbioru osobistego zamówionego Towaru na terenie Sklepu wskazanego na Stronie internetowej i wybranego przez Nabywcę.
 11. Odbiór osobisty na terenie wybranego przez Nabywcę Sklepu jest możliwy nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez określony Sklep w drodze wiadomości e-mail, wysłanej na wskazany przez Nabywcę adres e-mail, wyłącznie w godzinach pracy Sklepu, wskazanych na Stronie internetowej.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo wskazania czasu realizacji zamówienia do odbioru osobistego przekraczającego czas wskazany w ust. 11 powyżej, gdy z uwagi na okoliczności faktyczne (w szczególności brak dostępności określonego Towaru), skompletowanie złożonego zamówienia nie będzie możliwe we wskazanym czasie. W takim wypadku, Nabywca zostanie powiadomiony o czasie realizacji zamówienia w wiadomości potwierdzającej realizację zamówienia, wysłanej na adres e-mail, o którym mowa w ust. 11 powyżej.   

§ 9. Gwarancja

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepach oraz widoczne na Stronie internetowej są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta jeżeli ten takiej udzielił. Okres gwarancji i jej warunki zależą od producenta.
 2. Jeżeli producent udzielił gwarancji, do każdego Towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
 3. W przypadku, gdy Nabywcą jest przedsiębiorca, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

§ 10. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje na usługi świadczone przez Bricoman, w tym na usługę dostawy oraz reklamacje dotyczące Towarów należy zgłosić niezwłocznie przedstawicielowi Sklepu pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając arkusz reklamacyjny
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona m.in. z powodu:
  1. uszkodzeń/ubytków w przesyłce powstałych w czasie dostawy
  2. nieterminowość dostawy
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być:
  1. ubytki naturalne w towarze wynikające z jego właściwości;
  2. cechy towaru określone indywidualnie przez Nabywcę (np. kolor – wskazywanie na niewłaściwy odcień, kształt, zarzuty dotyczącego wyposażenia czy poszczególnych elementów nie mające wpływu na właściwości Towaru podane przez producenta i przez Sklep itp.), jeżeli Nabywca nie sprecyzował tych cech w taki sposób, że możliwe jest bez wątpliwości ustalenie, że dostarczony Towar nie zawiera cech określonych przez Nabywcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko Nabywcy albo nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy,
  2. wskazanie osoby reklamującej,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru oraz datę realizacji zamówienia,
  5. uzasadnienie reklamacji,
  6. kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
  7. podpis reklamującego w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej albo dane identyfikujące reklamującego w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie,
  8. datę sporządzenia reklamacji,
  9. wykaz załączonych dokumentów,
  10. kopię listu przewozowego lub protokołu wykonania usługi, jeśli nimi dysponuje,
  11. telefon kontaktowy do zgłaszającego reklamację lub adres elektroniczny.
 5. Do reklamacji należy ponadto dołączyć:
  1. Protokół uszkodzeń lub Protokół niezgodności lub
  2. oświadczenie odbierającego Towar o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki.
 6. Reklamacje złożone przez Nabywców będących konsumentami oraz Nabywców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w sytuacji, gdy umowa zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest związana z ich działalnością gospodarczą z tytułu rękojmi za wady Towaru będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Bricoman. W szczególności, jeżeli Nabywca, o którym mowa w zdaniu powyżej, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, brak ustosunkowania się Bricoman do powyższego żądania w terminie czternastu dni, jest równoznaczny z uznaniem żądania lub oświadczenia w przedmiotowym zakresie za uzasadnione.
 7. Bricoman nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.). Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez konsumenta, spór pomiędzy Bricoman a Nabywcą nie został rozwiązany, Bricoman przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Umowa zawarta na odległość, zgodnie art. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm., dalej: „PKU”), oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

  Zgodnie z art. 38a PKU, przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotyczące prawa odstąpienia od umowy w określonych przypadkach), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Zgodnie z PKU, Nabywca będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego  jak również przedsiębiorca, który zawiera umowę nie mającą charakteru zawodowego (dalej łącznie jako: „Uprawniony”), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Bricoman, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyszczególnionych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 PKU, w terminie 14 dni od daty:
  1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Uprawnionego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Bricoman wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uprawniony złoży Bricoman odpowiednie, jednoznaczne oświadczenie w wybranej przez siebie formie: elektronicznej zgodnie ze wzorem, który znajduje się na końcu Regulaminu lub wypełniając wzór formularza o odstąpieniu od umowy (do pobrania tutaj). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Bricoman prześle Uprawnionemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 4. Termin na odstąpienie od umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływemUprawniony wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Bricoman. Uprawniony prześle przedmiotowe oświadczenie woli na adres podany w § 10 pkt 1, w zależności od Sklepu, z którego pochodził Towar. Wysłanie przez Uprawnionego oświadczenia woli, o którym mowa w zdaniu powyżej na adres siedziby Bricoman również wywołuje związane z nim skutki prawne, a Bricoman ustosunkuje się do niego w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uprawniony ma obowiązek zwrócić towar do sklepu, w którym został zakupiony niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, przy czym wystarczy, że Uprawniony odeśle towar przed upływem tego terminu. Jeżeli Uprawniony wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Bricoman, Uprawniony pokryje dodatkowe, poniesione przez niego w związku z tym koszty. Uprawniony ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o czym Bricoman poinformuje Uprawnionego. W razie wątpliwości, miejsce zwrotu Towaru wskaże mailowo przedstawiciel Sklepu. Uprawniony ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Bricoman niezwłocznie prześle Uprawnionemu, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
 6. Płatności uiszczone przez Uprawnionego do momentu odstąpienia od umowy, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 powyżej, zostaną zwrócone Uprawnionemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uprawniony, chyba że Uprawniony wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Poniesione przez Konsumenta bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej Towaru do Sklepu w związku z wykonaniem przez Uprawnionego prawa do odstąpienia od umowy nie podlegają zwrotowi, chyba że odstąpienie od umowy przez Uprawnionego nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sklep lub jeżeli Towar dostarczono Nabywcy będącego konsumentem do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, a ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 7. Postanowień ust. 1 powyżej nie stosuje się do osób innych niż Uprawnieni, na mocy PKU. Osoby inne niż Uprawnieni nie mogą odstąpić od umowy po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem działu II Kodeksu cywilnego, a jedynie mogą dochodzić roszczeń wynikających z treści zawartej umowy sprzedaży lub umowy gwarancji, jeżeli taka została udzielona na dostarczony Towar. Sklep nie wyklucza przyjęcia zwrotu towarów od osób innych niż Konsumenci, o ile Sklep wyrazi uprzednio pisemnie (co najmniej wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną) taką zgodę.
 8. Bricoman może odmówić firmie dostarczającej Towar przyjęcia zwracanego Towaru w przypadku, gdy Towar zostanie uszkodzony podczas transportu. W przypadku uszkodzenia zwracanego Towaru podczas transportu, w obecności pracownika firmy dostarczającej Towar zostanie spisany protokół szkody. Uprawniony ponosi wyłącznie odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie Towaru w trakcie transportu w przypadku braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości. Uprawniony ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości zwracanego towaru od firmy dostarczającej Towar, która go przewoziła, jeżeli Sklep pomniejszył zwracane mu koszty zakupu Towaru o koszty jego naprawy lub o wartość jaką on utracił wskutek uszkodzenia dokonanego z przyczyn leżących po stronie firmy dostarczającej Towar.
 9. Zgodnie z PKU, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uprawnionemu w przypadkach wskazanych w art. 38 PKU, w szczególności gdy Bricoman wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uprawnionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Bricoman utraci prawo odstąpienia od umowy, przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Uprawnionego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub też w odniesieniu do pozostałych przypadków, o których stanowi PKU, jeśli będzie to miało zastosowanie w określonym stanie faktycznym.
 10. Odstąpienie od umowy może nastąpić m. in. poprzez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez formularz na stronie www.bricoman.pl lub e-mailem na odpowiedni adres e-mail podany w § 10 pkt 1 Regulaminu.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest spółka Bricoman Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000239320, NIP: 1132568413, REGON:140215054.
 2. Nawiązanie kontaktu z Bricoman w celu podjęcia przez nią działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Od momentu zawarcia umowy (złożenia zamówienia), przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 3. Dane osobowe przekazane przez Nabywcę w procesie realizacji zamówienia są danymi niezbędnymi do jego realizacji i będą przetwarzane przez Bricoman w celu wykonania zawartej umowy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Bricoman dokonywane jest zgodnie z postanowieniami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) jak również ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). W związku z celami, dla których Bricoman przetwarza dane osobowe Nabywców, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z umowy (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub firmy wykonujące usługi związane z wykonaniem umowy jak np. firmy transportowe), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, biura rachunkowe, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.
 5. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na Bricoman =), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych). Nabywca ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na podstawie zgody (np. Nabywca skontaktował się z Bricoman w celu uzyskania informacji na temat Towaru), cofnięcie przez Nabywcę zgody do przetwarzania jego danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzanie dokonywanego przez administratora przed cofnięciem zgody.
 6. Nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Bricoman Polska informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu).
 7. Nabywca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Bricoman telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu zakupów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem zakupów https://www.bricoman.pl/informacje/regulamin-nabywania-towarow Wcześniejsze zamówienia mogą Nabywcy zobaczyć na  indywidualnym koncie użytkownika, po zalogowaniu za pośrednictwem Strony internetowej.
 9. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, Bricoman podczas rozmowy przekazuje Nabywcy następujące informacje:
  1. dane administratora danych osobowych,
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  3. iż celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia, zaś niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożnością jego realizacji,
  4. o odbiorcach danych osobowych,
  5. o uprawnieniach Nabywcy do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu,
  6. o tym, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych,
  7. o dołączeniu do zamówienia formularza informacyjnego.
 10. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji Towarów w ofercie handlowej Bricoman są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane i potwierdzone przez strony umowy sprzedaży. Ogłoszenia, reklamy jak również katalogi publikowane przez Bricoman mają wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Jakiekolwiek informacje handlowe na temat Towarów, zamieszczone na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny i niewiążący oraz nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Bricoman, w tym roszczeń o zawarcie umowy.
 3. Wszystkie prezentowane na Stronie internetowej zdjęcia Towarów i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub mogą być objęte prawami autorskimi, przysługującymi osobom trzecim, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.
 4. Sklep nie wypożycza oferowanych Towarów do testowania, w związku z czym niedopuszczalne jest zawieranie umów na próbę lub innych podobnych umów nienazwanych, jak np. umowy na testowanie Towaru lub sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Bricoman, co nie wyłącza uprawnień Konsumentów w tym zakresie.
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na stronie www.bricoman.pl, w szczególności dotyczy to zmiany cen towarów. Do umowy zawartej między Bricoman, a Nabywcą stosuje się Regulamin obowiązujący i opublikowany na stronie w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron.
 8. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu będą sprzeczne lub nie dające się pogodzić z przepisami dotyczącymi praw Uprawnionych, w szczególności z przepisami PKU lub będą stanowić niedozwolone postanowienie umowne, wówczas takie postanowienia nie będą stosowane jedynie wobec Uprawnionych i wobec nich uważane będą tak jakby nie zostały w niniejszym Regulaminie zastrzeżone.
 9. Niniejszy Regulamin objęty jest ochroną prawno-autorską i jego kopiowanie, powielanie w całości i w części bez zgody uprawnionych osób jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, co w konsekwencji może grozić wytoczeniem powództwa przeciwko naruszającemu te prawa.
 10. Bricoman może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Stronie internetowej bez konieczności uprzedniego zawiadamiania jej użytkowników oraz Nabywców Towarów, czy osób trzecich w tym zakresie, w szczególności może usunąć ze Strony internetowej dostępne Towary, zmienić wskazane ceny lub inne elementy dotyczące prezentowanych Towarów jak i dodać opisy czy funkcje dla poszczególnych Towarów, może wprowadzić nowe Towary, może wprowadzić, zmienić lub usunąć promocje, wyprzedaże itp. Zmiany na Stronie internetowej obowiązują od daty ich opublikowania na Stronie internetowej i nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed ich opublikowaniem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres Uprawnionego(-ych)
 • Podpis Uprawnionego(-ych) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 07.12.2019 r.