Bricoman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dalej: Bricoman lub Spółka] jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o przychodach przekraczających 50 mln EUR1 osiągniętych w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r., jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Niniejszy dokument, przedstawiający sposób realizowania przez Spółkę strategii podatkowej w 2020r., został opracowany i podany do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych2.

1 Przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), [dalej:Ustawa].