Polityka prywatności, danych osobowych i plików cookies

Witamy na stronach internetowych Bricoman Polska sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa (dalej: „Bricoman”) www.bricoman.pl, www.praca.bricoman.pl. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. Prezentowana w niniejszym dokumencie polityka prywatności, danych osobowych oraz plików cookies ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które mogą Państwo podać w trakcie korzystania z naszych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki prywatności (dalej jako: „Polityka”), danych osobowych i cookies przed skorzystaniem z usług naszej strony internetowej i przekazaniem za jej pośrednictwem jakichkolwiek danych (w szczególności danych osobowych). Bricoman informuje, że dane osobowe otrzymywane za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystywana wyłącznie przez Bricoman w celach handlowych (www.bricoman.pl), rekrutacji pracowników (www.praca.bricoman.pl) oraz poprawy jakości stron internetowych Bricoman i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom i podmiotom (osobom fizycznym lub osobom prawnym).

1. Serwisy internetowe

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności, danych osobowych i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych, działających za pośrednictwem domen internetowych bricoman.pl; praca.bricoman.pl; (zwanych dalej także łącznie „Serwisami”) został stworzony i przyjęty przez Bricoman w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników odwiedzających Serwisy (dalej jako: „Użytkownicy”).
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm. zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”), w brzmieniu obowiązującym na dzień 29 listopada 2019 r.
 • spełnienia wymogów przepisów Prawnych odnoszących się do praw Konsumenta, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) – spełnienia wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, obowiązujące w Serwisach, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest m.in. dostarczanie newsletterów.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, RODO, a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933, 2581), zwanej dalej „Prawo telekomunikacyjne”. Bricoman pragnie zapewnić Użytkowników Serwisów, iż przestrzega prawa do prywatności, ochrony przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawa do wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w myśl aktualnych przepisów w tym zakresie – RODO. Osobom korzystającym z Serwisów zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i indywidualnych ustawień opcji internetowych oraz cookies – "Zarządzanie plikami Cookies".

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

2. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, w możliwych technicznie i organizacyjnie zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Sekcje serwisu, w których podawane lub edytowane są dane osobowe i/lub formularze rejestracyjne są zabezpieczone protokołem szyfrującym SSL.

Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów, jednak dokładamy najwyższych starań, żeby unikać incydentów związanych z naruszeniami Państwa danych osobowych, a w przypadku ich zaistnienia, zapewniamy, by nie zostały naruszone prawa i wolności osób fizycznych, których dane osobowe były przedmiotem incydentu.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych oraz dostępu do przedmiotowych danych osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych oraz ich przenoszenia. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklepinternetowy@bricoman.pl.

W przypadku cofnięcia zgody, przedmiotowe nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

3. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Gromadzone, w dziennikach logów, dane: nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisów internetowych: bricoman.pl; praca.bricoman.pl nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej serwis.

Podczas przetwarzania danych osobowych naszych klientów kierujemy się w konsekwencji podstawowymi zasadami, które możemy ująć w 8 punktach poniżej:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
 2. rzetelnie i z poszanowaniem praw jednostki (rzetelność),
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, mając na uwadze, że osoby fizyczne mają ograniczoną czas na zaznajomienie się ze sposobami przetwarzania danych, stosowanymi przez Bricoman (transparentność),
 4. w konkretnych celach i nie w celach bliżej niesprecyzowanych– przetwarzanie danych „na przyszłość” (minimalizacja),
 5. jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny (adekwatność),
 6. z dbałością o to, by przetwarzane przez Bricoman dane były zgodne z rzeczywistością (prawidłowość),
 7. nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających ze stosunku prawnego lub faktycznego łączącego Bricoman z Państwem (osobą fizyczną) i jedynie w takim zakresie, w jakim Bricoman powiadomił Państwa o czasie, w jakim dane będą przetwarzane (czasowość),
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych z uwagi na potencjalne ryzyka i zagrożenia związane z operacjami, dokonywanymi na danych osobowych (bezpieczeństwo).

Poniżej krótko opiszemy sposób przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z powyższymi regułami, w zakresie w jakim uważamy, że jest to niezbędne, by prawidłowo zrozumieli Państwo politykę Bricoman w tym zakresie.

Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz stosownie do zasady minimalizacji przetwarzanych danych osobowych, zgodnie RODO. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Bricoman zależy od wyrażenia przez nią dobrowolnej zgody. Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu biuletynów elektronicznych, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia i/lub wystawienia faktury (np. nr NIP).

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie (z wyjątkiem wysyłania określonych treści, na które Użytkownicy wyrazili wyraźną zgodę) do realizacji zobowiązań Bricoman wobec Użytkowników. W celu realizacji umowy sprzedaży produktów Bricoman, Bricoman może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów takich jak przewoźnicy pocztowi i kurierzy, dostawcy internetowych usług płatniczych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Przypominamy również, że Bricoman, jako administrator danych osobowych, może powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. W każdym czasie Użytkownicy Serwisów, którzy zamówili biuletyn elektroniczny, mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania w dowolnym dla siebie momencie, wysyłając maila na adres sklepinternetowy@bricoman.pl lub korzystając z linku wypisu/rezygnacji w szablonie biuletynu.

Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Bricoman nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i z dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem przedmiotowej strony internetowej celem uzyskania informacji na ten temat.

Zastrzegamy także, że na podstawie zawartych przez nas umów, w ramach Serwisów wynajmujemy miejsca na zamieszczanie reklam sieciom reklamowym. Sieci te są zobowiązane przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych. Niemniej jednak, w celu uzyskania pełnego obrazu na temat przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies określonych sieci reklamowych, zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z politykami przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies sieci reklamowych. Zachęcamy również do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: sklepinternetowy@bricoman.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.

4. Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających naszą stronę internetową (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Bricoman z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, Bricoman przestrzega, jak wskazano na początku niniejszej polityki, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO. W celu jak najpełniejszej odpowiedzi na nałożone na administratorów danych osobowych obowiązków, Bricoman kieruje się określonymi zasadami i normami, które krótko przedstawiamy Państwu poniżej. System ochrony danych osobowych Bricoman składa się przede wszystkim takich składników, jak:

 1. Inwentaryzacja danych. Bricoman dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
  • przypadków przetwarzania danych osób niezidentyfikowanych przez Bricoman (dane niezidentyfikowane),
  • przypadków przetwarzania danych dzieci,
  • profilowania.
 2. Rejestr Przetwarzania Danych Osobowych. Bricoman opracowuje, prowadzi i utrzymuje rejestr czynności dokonywanych na danych osobowych w Bricoman (dalej: „Rejestr” lub „RCPD”). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności przetwarzania danych osobowych przez Bricoman z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podstawy prawne. Bricoman zapewnia, identyfikuje oraz weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
  • utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość, by w prosty sposób zdeterminować możliwość komunikacji z osobami fizycznymi w określonych celach;
  • uzasadnia przypadki, gdy Bricoman przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bricoman.
 4. Obsługa praw jednostki. Bricoman spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza oraz zapewnia obsługę ich praw (art. 12 ust. 3 RODO), realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
  • obowiązek informacyjny. Bricoman przekazuje osobom wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach (na początkowym etapie wdrażania przepisów RODO, Bricoman legalizuje istniejącą bazę danych w zakresie w jakim chodzi o powiadomienie o nowych uprawnieniach przyznanych osobom fizycznym przez RODO) oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków, tak by móc wykazać ich wypełnienie w przypadku ewentualnej kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Wykonanie żądań osób fizycznych. Bricoman zapewnia możliwość wykonania żądań kierowanych do niej przez osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarza zarówno przez siebie i swoich przetwarzających (obowiązki procesorów nałożone w drodze umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych),
  • obsługa żądań osób fizycznych. Bricoman zapewnia odpowiednie nakłady finansowe i personelowi, jak również procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO, jak również by ich wykonanie zostało każdorazowo udokumentowane we właściwy sposób,
  • zawiadamianie o naruszeniach. Bricoman stosuje procedury, które pozwalają ustalić konieczność zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych. W tym celu członek zarządu w osobie do tego wyznaczonej, nadzoruje procesy przetwarzania danych w ten sposób, by zawiadomienie o naruszeniach mogło nastąpić niezwłocznie, jednak zawsze w terminach nie późniejszych niż określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Minimalizacja. Bricoman wdrożył zasady i metody kompatybilne z określoną przepisami RODO zasadą minimalizacji, w ten sposób by nie przetwarzać danych osobowych zbędnych i nadmiarowych. Bricoman poprzez zasadę minimalizacji dąży, by w jej bazie danych nie znajdowały się dane, które nie są absolutnie niezbędne do poprawnego wykonywania stosunków prawnych i faktycznych łączących ją z jej klientami i kontrahentami (privacy by default), a w tym:
  • zasady pomagające efektywnie zarządzać adekwatnością danych już na etapie zbierania danych (formularze przystosowane do niepobierania danych nadmiarowych),
  • zasady zarządzania dostępem do danych osób fizycznych, które o taki dostęp wnioskują, poprzez odpowiednie przeszkolenie osób odpowiedzialnych za te kwestie na terenie sklepów Bricoman jak również przygotowanie odpowiedniej procedury działania,
  • zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności, a w efekcie niezwłocznego usuwania danych osobowych osób fizycznych, gdy wygaśnie podstawa prawna do takiego działania.
 6. Bezpieczeństwo. Bricoman zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
  • przeprowadza niezbędne analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii,
  • przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie ze względu na ich charakter lub miejsce przechowywania,
  • dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka,
  • posiada wewnętrzne procedury zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych - zarządza incydentami.
 7. Podmioty Przetwarzające. Bricoman posiada zasady weryfikacji podmiotów przetwarzających dane na rzecz Bricoman, wymogów co do warunków przetwarzania (w tym celu z każdym podmiotem przetwarzającym dane osobowe powierzone przez Bricoman zawierana jest umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia, przede wszystkim poprzez stosowanie wymogów przedstawienia przez podmioty przetwarzające stosowanych przez Bricoman procedur zabezpieczenia, będących załącznikami do umów powierzenia przetwarzania danych w imieniu Bricoman.
 8. Przekazywanie danych do państw trzecich. Bricoman weryfikuje czy dane osobowe osób fizycznych nie są przekazywane do państw trzecich (tj. poza teren Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnia zgodne z prawem warunki takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
 9. Privacy by design. Bricoman zarządza zmianami wpływającymi na prywatność i kontroluje je w odpowiedni ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych sposób. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji przez Bricoman uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
 10. Przetwarzanie transgraniczne. Bricoman każdorazowo weryfikuje czy nie zachodzi przypadek transgranicznego przetwarzania danych osobowych, by w tym celu wypełnić wszystkie prawne obowiązki nakładane w związku z tym na administratora danych osobowych.

5. Pliki cookie

Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookiesi innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Bricoman. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie Użytkowników;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania „koszyka” internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez Serwisy.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów Bricoman, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru Użytkowników w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji Użytkowników;
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w Serwisach;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Bricoman korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu w Serwisach;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych Użytkowników Serwisów;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • płatności internetowe;
 • walidacja sprzedaży.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
 • RTB (usługa retargetingu spersonalizowanego) – mechanizm działa w oparciu o pliki cookie, aby więc całkowicie zrezygnować z wyświetlania reklam retargetingowych na Twoim komputerze dokonaj procedury wyłączenia mechanizmu (opt-out) klikając na link http://www.rtbhouse.com/privacy/ na wszystkich zainstalowanych przeglądarkach internetowych;
 • Hotjar, YourCX (badanie i ankietowanie klientów);
 • Wirtualna Polska (spersonalizowane reklamy) - podmioty z grupy kapitałowej;
 • Tradedoubler (sieć afiliacyjna).

6. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Bricoman lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie „Zarządzanie plikami cookies”.

Odwiedzając Serwisy, zgadzają się Państwo się na wykorzystywanie przez Bricoman plików cookies zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce. Możecie Państwo jednak z łatwością dostosować ustawienia prywatności, za pomocą używanej przez Państwa przeglądarki internetowej w zakładce „ustawienia cookies” lub innej, analogicznej.

Ważne jest, żeby wiedzieli Państwo, że można usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, jak również zablokować umieszczenie na nim plików cookies w przyszłości. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

UWAGA! Wszystkie modyfikacje ograniczające wykorzystywanie plików cookies przez przeglądarkę, będą miały widoczny efekt na Państwa odczucia związane z korzystaniem ze stron internetowych Serwisów, a część przygotowanych przez nas usług może nie funkcjonować poprawnie bądź wcale!

7. Odnośniki do innych stron internetowych

Serwisy Bricoman zawierają odnośniki do innych stron WWW. Bricoman nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na ich obszarze. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisów internetowych Bricoman: bricoman.pl; praca.bricoman.pl;

8. Niepożądane treści

Dbamy o to, aby nasze serwisy internetowe nie zawierały treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej lub innych treści nieetycznych.

9. Formularz kontaktowy

Użytkownicy Serwisu bricoman.pl; mają możliwość zadawania pytań, zgłoszenia problemu lub skontaktowania się z naszymi pracownikami. Bricoman przechowuje korespondencję elektroniczną z Użytkownikami Serwisów dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii z wykorzystaniem Formularza kontaktowego lub przesłania informacji na adres poczty elektronicznej: sklepinternetowy@bricoman.pl

Informujemy, że zgodnie z wymogami RODO został wyznaczony dodatkowy punkt kontaktowy w celu zgłoszenia ewentualnego naruszenia ochrony prywatności ochronadanych@bricoman.pl

10. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu Polityki.

Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2023r.