Wykorzystanie zielonej energii to wyraz troski o naszą planetę i przyszłe pokolenia. To też niezależność od wyczerpywalnych źródeł energii takich jak gaz czy ropa, których ceny ciągle rosną. Docieplenie domów, mikroinstalacje fotowoltaiczne, wymiana źródeł ciepła, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne – to niektóre rozwiązania, jakie możemy wprowadzić, aby cieszyć się zdrowszym powietrzem i niższymi kosztami utrzymania domu. W Polsce mamy szereg instrumentów, z których możemy skorzystać, chcąc poprawić bilans energetyczny naszego domu.

Mój Prąd 5.0

Główny cel programu to zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nie mniej ważne jest jednak wspieranie dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której konsument jest jednocześnie producentem energii.
Nabór wniosków rozpoczyna się od połowy kwietnia 2023

Prosument za nadwyżkę prądu oddawanego do sieci otrzyma kwotę w złotówkach – obliczoną na podstawie ceny rynkowej. Kwota ta zostanie zdeponowana na indywidualnym koncie klienta. Przyszłe zakupy prądu będą rozliczane ze środków zgromadzonych w depozycie po cenie zawartej w umowie z dostawcą. Zmiana dotyczy prosumentów znajdujących się w sieci od 1.04.2022 r. W nowej edycji programu możliwe będzie dofinansowanie także magazynów energii elektrycznej, ładowarek do samochodów elektrycznych, magazynów ciepła i chłodu, inteligentnych systemów zarządzania energią w domu oraz pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Szczegółów należy szukać na stronie mojprad.gov.pl

Jak się zgłosić?

Wymagane jest złożenie wniosku on-line na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Ile można zyskać?

Kwota dofinansowania zależy od liczby zakupionych produktów, ale wynosi maksymalnie 58 000 zł.

Czyste Powietrze

To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych przez budynki jednorodzinne. Dotacja umożliwia uzyskanie dofinansowania do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła takie jak: pompy ciepła, kotły gazowe, instalacje centralnego ogrzewania i wody użytkowej, podłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja, mikro-instalacja fotowoltaiczna. Dodatkowo dotację można uzyskać na cele takie jak: ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę drzwiową i okienną, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). Program jest realizowany w latach 2018-2029.

Kto może skorzystać?

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jak skorzystać?

Wymagane jest złożenie wniosku na jeden z trzech dopuszczalnych sposobów:

  1. on-line na stronie czystepowietrze.gov.pl
  2. papierowy wniosek w urzędzie do właściwego WFOŚiGW
  3. w wybranych bankach wraz z wnioskiem o kredyt Czyste Powietrze

Ile można zyskać:

NOWOŚĆ = kompleksowa termomodernizacja – po wykonaniu audytu energetycznego i spełnieniu wymogów energetycznych można ubiegać się o wyższe dofinansowanie Kwota dotacji jest zależna od uzyskiwanego dochodu i obejmuje 3 poziomy dofinansowania:

  1. do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 tys. zł)
  2. do 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym)
  3. do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

NOWOŚĆ – dotacja z prefinansowaniem – można uzyskać do 50% maksymalnej kwoty przyznanej dotacji przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.


Szczegóły programu na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Ulga termomodernizacyjna

To ulga podatkowa pozwalająca na odliczenie wydatków poniesionych na termomodernizację - zwiększenie efektywności energetycznej budynku w ramach rocznego rozliczenia PIT. Podstawą do odliczenia jest faktura VAT.


Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Kto może skorzystać?

Podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Ulga dotyczy tylko formalnie ukończonych budynków.

Jak skorzystać?

Ulgę rozlicza się w rocznym zeznaniu PIT. Podstawą do uzyskania ulgi są faktury VAT za zakupione materiały m.in.: węzeł cieplny, kotły, zbiorniki na gaz, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, materiały dociepleń budynków, stolarkę okienną i drzwiową. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Szczegóły programu na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce „ulga termomodernizacyjna”. * Ulgę można łączyć z programem „Mój Prąd” lub „Czyste Powietrze”

Moje ciepło

Celem programu jest współfinansowanie inwestycji zakupu i montażu nowych pomp ciepła, gruntowych i powietrznych, wykorzystywanych do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dofinansowanie z programu obejmuje tylko nowo budowane budynki.

Dofinansowanie można otrzymać na:

- zakup i montaż gruntowych pomp ciepła – w skład elementów objętych dofinansowaniem wchodzą pompy grunt/woda, pompy woda/woda z osprzętem, zbiorniki buforowo- akumulacyjne, zbiorniki ciepłej wody użytkowej z osprzętem

- zakup i montaż pomp typu powietrze/powietrze, pod warunkiem obsługi całego budynku w systemie centralnym, wraz z osprzętem

- zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem - w skład dodatkowych elementów objętych dofinansowaniem wchodzi zbiornik akumulacyjno-buforowy oraz zbiornik c.w.u. wraz z osprzętem

Dodatkowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak źródła ciepła w systemie ogrzewania budynku w trakcie trwałości inwestycji.

Kto może skorzystać?

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy być właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku jednorodzinnego. Budynek definiuje się jako nowy, gdy w dniu składania wniosku:

  1. nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
  2. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Ile można zyskać?

Dotacja może stanowić nawet do 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. W przypadku pomp gruntowych maksymalna kwota dotacji wynosi 21 tys. zł, natomiast w przypadku pomp powietrznych - 7 tys. zł.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie na stronie gwd.nfosigw.gov.pl

Szczegóły programu na stronie mojecieplo.gov.pl.