Zmieniają Państwo sklep obsługujący, w związku z czym może zmienić się też dostępność produktów. Sugerujemy jednocześnie, iż dla usprawnienia obsługi Państwa zamówienia oraz obniżenia kosztów dostawy proponujemy wybór najbliższego sklepu z listy poniżej:

Jeśli w pobliżu nie ma jednego z naszych sklepów zawsze możecie Państwo kupić na www.bricoman.pl

  Regulamin programu V.I.P. Klient Biznesowy

   

  1. Organizatorem Programu V.I.P. /Klient Biznesowy/, zwanego dalej „Programem”, jest Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000239320, REGON: 140215054, NIP: 113-25-68-413, kapitał zakładowy: 138.000.000. zł, zwana dalej „Bricoman” lub „Organizatorem”.

  2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub do centralnej ewidencji  działalności gospodarczej. Niniejszy Program nie ma zastosowania do klientów będących konsumentami.

  3. W Programie mogą brać udział osoby będące pracownikami Bricoman, jak również osoby będące pracownikami innych przedsiębiorstw wchodzących w skład GROUPE ADEO.

  4. Program jest organizowany w sklepach Bricoman wskazanych przez Bricoman, chyba że Bricoman wyłączy niektóre sklepy z zakresu obowiązywania Programu.

  5. Udział w Programie oznacza akceptację przez Uczestnika Regulaminu Promocji.

  6. Uczestnik Programu przystępując do udziału w Programie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z Programem na potrzeby związane z udziałem w Programie i na cele marketingowe Bricoman (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Bricoman oświadcza, iż wszelkie dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z Programem nie będą uzyskiwane do innych celów niż te związane z Programem lub/i do celów marketingowych Bricoman.

  7. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Bricoman danych Klienta i ich dalsze przekazywanie spółkom ADEO/innym podmiotom, w tym do celów marketingowych i handlowych Bricoman, w szczególności w celu otrzymania oferty handlowej lub informacji, w tym informacji handlowej od Bricoman lub spółki z ADEO/innego podmiotu.

  8. Oferta handlowa, informacje handlowe i inne informacje będą przesyłane na adres e-mail lub/i nr telefonu podany przez Uczestnika.

  9. W ramach Programu Bricoman oferuje Uczestnikom następujące specjalne warunki:

  a)   obsługa osobista oraz konsultacje ze Specjalistą ds. Kontaktu z Uczestnikiem w wyznaczonych godzinach otwarcia danego sklepu od poniedziałku do piątku.

  b)   umieszczenie wizytówki Uczestnika na tablicy informacyjnej, w przypadku wolnych miejsc, w wybranym sklepie Bricoman zgodnie z regulaminem Bricoman;

  c)   umieszczenie wizytówki i profilu firmy Uczestnika na branżowej stronie internetowej administrowanej przez Bricoman www.fachosfera.pl, strona www.fachosfera.pl jest przeznaczona dla osób remontujących lub budujących zgodnie z właściwym regulaminem Bricoman; 

  d) rabaty w formie punktów lojalnościowych. Punkty zostają naliczone za każdą transakcję przy użyciu karty lojalnościowej. Wydając 1 złoty na produkty, Uczestnik otrzymuje 1 punkt systemowy. Punkty mogą w każdym momencie zostać wymienione na bon zakupowy Bricoman. 100 punktów systemowych = 1 złoty; w przypadku zwrotu towaru przez Uczestnika, bez względu na przyczynę, Bricoman odliczy naliczone wcześniej punkty systemowe za nabycie towaru, który następnie został zwrócony.

  e)   udział w prezentacjach i spotkaniach tematycznych organizowanych przez Bricoman komunikowanych przez Specjalistę ds. Kluczowych Klientów;

  f)    możliwość złożenia zamówienia telefonicznie, przez Internet i dokonanie płatności on-line;

  g)   możliwość zamówienia transportu towarów;

  h)   możliwość zamówienia dostaw bezpośrednich od producenta na budowę na określony asortyment i ilości *(lista produktów dostępna w poszczególnych sklepach);

  i)    możliwość uregulowania płatności za towar przy odbiorze (gotówka do 3500 zł powyżej tej kwoty kartą kredytową do maksymalnie 15.000 zł);

  j)    możliwość otrzymania zbiorczej faktury za wybrany okres (nie dłuższy niż jeden miesiąc);

  k)   otrzymywanie informacji o ofercie i akcjach handlowych organizowanych przez Bricoman;

  l)    możliwość zwrotu niewykorzystanych, pełnowartościowych, w oryginalnych opakowaniach produktów, z zastrzeżeniem postanowień lit. d) zdanie drugie powyżej;

  9a. Punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w punkcie 9 lit. d) niniejszego REGULAMINU będą gromadzone na Karcie przyznanej Uczestnikowi i możliwe do wykorzystania w terminie do 18 miesięcy licząc od dnia ich uzyskania, z zastrzeżeniem postanowień zdania trzeciego poniżej. Punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w punkcie 9 lit. d) niniejszego REGULAMINU niewykorzystane przez Uczestnika w okresie do 18 miesięcy licząc od dnia ich uzyskania będą automatycznie anulowane. Punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w punkcie 9 lit. d) niniejszego REGULAMINU zgromadzone przez Uczestnika do dnia 31 lipca 2015 r., muszą zostać wykorzystane najpóźniej do dnia 31 stycznia 2017 r. Po tym terminie niewykorzystane punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą automatycznie anulowane.

  10. Program obowiązuje przez czas nieokreślony, ale z prawem Bricoman do zmiany Programu lub jego definitywnego zakończenia (zakończenie obowiązywania) za miesięcznym okresem wypowiedzenia bez wskazywania przyczyny. O zmianie Programu lub jego definitywnym wycofaniu Bricoman powiadomi poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej www.bricoman.pl i w sklepach Bricoman.

  11. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika Programu do czynności podjętych w odniesieniu do jego osoby w ramach Programu przez Bricoman lub przedstawicieli Bricoman może on złożyć odwołanie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, co do którego Uczestnik ma zastrzeżenia.

  12. Odwołanie, zawierające dane Uczestnika wraz z uzasadnieniem oraz dowodami dotyczącymi danej sytuacji (np. dowód zakupu towarów w przypadku zarzutu Uczestnika nieprawidłowego naliczenia punktów) należy kierować pod adres właściwy dla miejsca rejestracji klienta w programie.

  13. Odwołania będę rozpatrywane przez Bricoman w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

  14. Odwołania złożone po terminie, bez wymaganych dokumentów lub źle zaadresowane nie będą rozpatrywane.

  15. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepach Bricoman, w siedzibie Bricoman oraz na stronie internetowej www.bricoman.pl.

  16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.