Regulamin VIP

 1. Organizatorem Programu VIP /Klient Biznesowy/, zwanego dalej „Programem”, jest Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000239320, NIP: 1132568413, REGON: 140215054, o kapitale zakładowym w wysokości: 148.000.000,00 zł, zwana dalej „Bricoman” lub „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej: „Uczestnik”). Niniejszy Program nie ma zastosowania do klientów będących konsumentami.
 3. Program jest organizowany wyłącznie w sklepach Bricoman wskazanych przez Bricoman.
 4. Udział w Programie oznacza akceptację przez Uczestnika Regulaminu Programu.
 5. Uczestnik Programu składa na odrębnym formularzu zgłoszenia/aktualizacji oświadczenia w przedmiocie;
  • wyrażenia zgód wymaganych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
  • przyjęcia do wiadomości informacji wymaganych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
  • wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji, o których mowa w pkt. 7 poniżej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 6. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 5 lit. c) powyżej, oferta handlowa, informacje handlowe i informacje marketingowe będą przesyłane na adres e-mail lub/i nr telefonu podany przez Uczestnika.
 7. W ramach Programu Bricoman oferuje Uczestnikom następujące specjalne warunki:
  1. obsługa osobista oraz konsultacje ze Specjalistą ds. Kontaktu z Uczestnikiem w wyznaczonych godzinach otwarcia danego sklepu od poniedziałku do piątku;
  2. umieszczenie, za wyraźną zgodą Uczestnika Programu, należycie poinformowanego o jego prawach i pozostałych postanowieniach z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, wizytówki Uczestnika na tablicy informacyjnej, w przypadku wolnych miejsc, w wybranym sklepie Bricoman zgodnie z regulaminem Bricoman, z którym Uczestnik może zapoznać się na stronie internetowej bricoman.pl;
  3. rabaty w formie punktów lojalnościowych. Za każdą transakcję przy użyciu karty lojalnościowej Uczestnikowi zostaną przyznane punkty w ilości od 1-20 za każdą wydaną złotówkę (dalej jako: „Punkty”), w zależności od rodzaju promocji. Punkty mogą w każdym momencie zostać wymienione na bon rabatowy Bricoman. 100 Punktów = 1 złoty; w przypadku zwrotu towaru przez Uczestnika, bez względu na przyczynę, Bricoman odliczy naliczone wcześniej Punkty za nabycie towaru, który następnie został zwrócony; 
  4. udział w prezentacjach i spotkaniach tematycznych organizowanych przez Bricoman, komunikowanych przez Specjalistę ds. Kluczowych Klientów;
  5. możliwość złożenia zamówienia telefonicznie, przez Internet i dokonanie płatności on-line;
  6. możliwość zamówienia transportu towarów;
  7. możliwość zamówienia dostaw bezpośrednich od producenta na budowę na określony asortyment i ilości *(lista produktów dostępna w poszczególnych sklepach);
  8. możliwość uregulowania płatności za towar przy odbiorze (gotówką w przypadku wartości zamówienia nie wyższej niż 3500 zł, natomiast powyżej tej kwoty - kartą kredytową do wartości zamówienia nie wyższej niż 15.000 zł);
  9. możliwość otrzymania zbiorczej faktury za wybrany okres (nie dłuższy niż jeden miesiąc);
  10. otrzymywanie informacji o ofercie i akcjach handlowych organizowanych przez Bricoman;
  11. możliwość zwrotu niewykorzystanych, pełnowartościowych, produktów w oryginalnych opakowaniach, z zastrzeżeniem postanowień lit. c) zdanie drugie powyżej.
 8. Punkty, o których mowa w ustępie 7 lit. c) niniejszego Regulaminu będą gromadzone na Karcie przyznanej Uczestnikowi i możliwe do wykorzystania w terminie do 18 miesięcy licząc od dnia ich uzyskania. Punkty, o których mowa w ustępie 7 lit. c) niniejszego Regulaminu niewykorzystane przez Uczestnika w okresie 18 miesięcy licząc od dnia ich uzyskania będą automatycznie anulowane, a Uczestnikowi nie przysługuje względem Bricoman żadne roszczenie w tym zakresie.
 9. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Bricoman ma prawo do zmiany Programu lub jego definitywnego zakończenia (zakończenie obowiązywania) za miesięcznym okresem wypowiedzenia bez wskazywania przyczyny. O zmianie Programu lub jego definitywnym wycofaniu Bricoman powiadomi poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej www.bricoman.pl i w sklepach Bricoman.
 10. Bricoman zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika Programu z listy uczestników w przypadku braku odnotowania jakiejkolwiek transakcji na karcie Uczestnika w okresie równym bądź przekraczającym 24 miesiące.
 11. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika Programu do czynności podjętych w odniesieniu do jego osoby w ramach Programu przez Bricoman lub przedstawicieli Bricoman może on złożyć odwołanie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, co do którego Uczestnik ma zastrzeżenia.
 12. Odwołanie, zawierające dane Uczestnika wraz z uzasadnieniem oraz dowodami dotyczącymi danej sytuacji (np. dowód zakupu towarów w przypadku zarzutu Uczestnika nieprawidłowego naliczenia punktów) należy kierować pod adres właściwy dla miejsca rejestracji Uczestnika w programie.
 13. Odwołania będę rozpatrywane przez Bricoman w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 14. Odwołania złożone po terminie, bez wymaganych dokumentów lub źle zaadresowane nie będą rozpatrywane.
 15. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepach Bricoman, w siedzibie Bricoman oraz na stronie internetowej www.bricoman.pl.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 20.04.2018 r.