Regulamin VIP

 1. Organizatorem Programu VIP /Klient Biznesowy/, zwanego dalej „Programem”, jest Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000239320, NIP: 1132568413, REGON: 140215054, o kapitale zakładowym w wysokości: 148.000.000,00 zł, zwana dalej „Bricoman” lub „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej: „Uczestnik”). Niniejszy Program nie ma zastosowania do klientów będących konsumentami.
 3. Program jest organizowany wyłącznie w sklepach Bricoman wskazanych przez Bricoman.
 4. Udział w Programie oznacza akceptację przez Uczestnika Regulaminu Promocji.
 5. Uczestnik Programu składa na odrębnym formularzu zgłoszenia/aktualizacji oświadczenia w przedmiocie;
  • wyrażenia zgód wymaganych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
  • przyjęcia do wiadomości informacji wymaganych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
  • wyrażenia zgód na otrzymywanie informacji, o których mowa w pkt. 7 poniżej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 6. Oferta handlowa, informacje handlowe i informacje marketingowe będą przesyłane na adres e-mail lub/i nr telefonu podany przez Uczestnika. „Organizatorem”.
 7. W ramach Programu Bricoman oferuje Uczestnikom następujące specjalne warunki:
  1. obsługa osobista oraz konsultacje ze Specjalistą ds. Kontaktu z Uczestnikiem w wyznaczonych godzinach otwarcia danego sklepu od poniedziałku do piątku;
  2. umieszczenie, za wyraźną zgodą Uczestnika Programu, należycie poinformowanego o jego prawach i pozostałych postanowieniach z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, wizytówki Uczestnika na tablicy informacyjnej, w przypadku wolnych miejsc, w wybranym sklepie Bricoman zgodnie z regulaminem Bricoman;
  3. rabaty w formie punktów lojalnościowych. Punkty zostają naliczone za każdą transakcję przy użyciu karty lojalnościowej, w ilości od 1-20 punktów za każdą wydaną złotówkę, w zależności od rodzaju promocji. Punkty mogą w każdym momencie zostać wymienione na bon rabatowy Bricoman. 100 punktów systemowych = 1 złoty; w przypadku zwrotu towaru przez Uczestnika, bez względu na przyczynę, Bricoman odliczy naliczone wcześniej punkty systemowe za nabycie towaru, który następnie został zwrócony;
  4. udział w prezentacjach i spotkaniach tematycznych organizowanych przez Bricoman, komunikowanych przez Specjalistę ds. Kluczowych Klientów;
  5. możliwość złożenia zamówienia telefonicznie, przez Internet i dokonanie płatności on-line;
  6. możliwość zamówienia transportu towarów;
  7. możliwość zamówienia dostaw bezpośrednich od producenta na budowę na określony asortyment i ilości *(lista produktów dostępna w poszczególnych sklepach);
  8. możliwość uregulowania płatności za towar przy odbiorze (gotówka do 3500 zł powyżej tej kwoty kartą kredytową do maksymalnie 15.000 zł);
  9. możliwość otrzymania zbiorczej faktury za wybrany okres (nie dłuższy niż jeden miesiąc);
  10. otrzymywanie informacji o ofercie i akcjach handlowych organizowanych przez Bricoman;
  11. możliwość zwrotu niewykorzystanych, pełnowartościowych, produktów w oryginalnych opakowaniach, z zastrzeżeniem postanowień lit. c) zdanie drugie powyżej.
 8. Punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w punkcie 7 lit. c) niniejszego REGULAMINU będą gromadzone na Karcie przyznanej Uczestnikowi i możliwe do wykorzystania w terminie do 18 miesięcy licząc od dnia ich uzyskania. Punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w punkcie 7 lit. c) niniejszego REGULAMINU niewykorzystane przez Uczestnika w okresie do 18 miesięcy licząc od dnia ich uzyskania będą automatycznie anulowane.
 9. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Bricoman ma prawo do zmiany Programu lub jego definitywnego zakończenia (zakończenie obowiązywania) za miesięcznym okresem wypowiedzenia bez wskazywania przyczyny. O zmianie Programu lub jego definitywnym wycofaniu Bricoman powiadomi poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej www.bricoman.pl i w sklepach Bricoman.
 10. Bricoman zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika Programu z listy uczestników w przypadku braku odnotowania jakiejkolwiek transakcji na karcie Uczestnika w okresie równym bądź przekraczającym 24 miesiące.
 11. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika Programu do czynności podjętych w odniesieniu do jego osoby w ramach Programu przez Bricoman lub przedstawicieli Bricoman może on złożyć odwołanie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, co do którego Uczestnik ma zastrzeżenia.
 12. Odwołanie, zawierające dane Uczestnika wraz z uzasadnieniem oraz dowodami dotyczącymi danej sytuacji (np. dowód zakupu towarów w przypadku zarzutu Uczestnika nieprawidłowego naliczenia punktów) należy kierować pod adres właściwy dla miejsca rejestracji Uczestnika w programie.
 13. Odwołania będę rozpatrywane przez Bricoman w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 14. Odwołania złożone po terminie, bez wymaganych dokumentów lub źle zaadresowane nie będą rozpatrywane.
 15. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepach Bricoman, w siedzibie Bricoman oraz na stronie internetowej www.bricoman.pl.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 20.04.2018 r.