Wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie, w dziale X. Jeśli chodzi o produkty służące do izolacji termicznej, kluczowy jest tu podpunkt 2, mówiący o wymaganiach dotyczących izolacyjności cieplnej, które podane są w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia i zależą zarówno od rodzaju przegrody, jak i przeznaczenia pomieszczenia, które dana przegroda wydziela. Co ważne, wymagania te obowiązują w równym stopniu dla budynków nowych, jak i tych podlegających przebudowie

Straty ciepła w budynku

Dokładny rozkład procentowy strat zależny jest od specyfiki budynku (m.in. jego powierzchni, liczby kondygnacji) oraz zastosowanych materiałów budowlanych.

Wymagania prawne

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w tabelach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

gdzie:

  1. Rsi, Rse – opory przejmowania ciepła (dla kierunku poziomego odpowiednio 0,13 i 0,04, dla kierunku w górę 0,10 i 0,04),
  2. Rt = d/λ – opory poszczególnych warstw przegrody o grubości danej warstwy równej d,
  3. λ – współczynniki przewodzenia ciepła dla materiału tworzącego daną warstwę [W/(m2 K)].

Wymagania izolacyjności cieplnej przegród

Przykładowe rozwiązania

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w tabelach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Ściany zewnętrzne

Element murowy gr. [cm] λ [W/(m2 K)] Minimalna grubość izolacji [cm] dla przykładowych wartości współczynnika λ [W/(m2 K)]
      0.044 0.038 0.033
Beton kom. 18 cm kl. 500 18,0 0,13 16 13 12
Beton kom. 24 cm kl. 500 24,0 0,13 14 12 10
Silikat 18 cm kl. 1400 18,0 0,46 20 17 15
Silikat 24 cm kl. 1400 24,0 0,46 19 17 15
Ceramika 18,8 cm + zaprawa cienk. 18,8 0,283 19 16 14
Ceramika 25 cm + zaprawa cienk. 25,0 0,283 18 15 13

Ściany zewnętrzne

Przykładowa wartość współczynnika λ [W/(m2K)] 0,044 0,039 0,036 0,033
Minimalna grubość izolacji [cm] 29 26 24 22