Zmieniają Państwo sklep obsługujący, w związku z czym może zmienić się też dostępność produktów. Sugerujemy jednocześnie, iż dla usprawnienia obsługi Państwa zamówienia oraz obniżenia kosztów dostawy proponujemy wybór najbliższego sklepu z listy poniżej:

Jeśli w pobliżu nie ma jednego z naszych sklepów zawsze możecie Państwo kupić na www.bricoman.pl

Kupuj przez telefon

  Tax Free

  Zwrot VAT podróżnym (zakupy tax free) polega na prawie osób fizycznych:

  • nie posiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju (miejsce stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium UE w bagażu osobistym, jeżeli wywóz nastąpił nie później, niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu, wyłącznie w przypadku zakupów u sprzedawców dokonujących zwrotu VAT albo u sprzedawców, którzy zawarli umowę z pośrednikiem dokonującym zwrotu VAT, a sami zwrotu nie dokonują.

  Sprzedawcy oraz pośrednicy, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku VAT.

  Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej (fiskalnej).

  Polski urząd celny albo urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium UE potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.