Zmieniają Państwo sklep obsługujący, w związku z czym może zmienić się też dostępność produktów. Sugerujemy jednocześnie, iż dla usprawnienia obsługi Państwa zamówienia oraz obniżenia kosztów dostawy proponujemy wybór najbliższego sklepu z listy poniżej:

Jeśli w pobliżu nie ma jednego z naszych sklepów zawsze możecie Państwo kupić na www.bricoman.pl

  Regulamin sklepu internetowego

  1)      Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.bricoman.pl (dalej zwany Serwisem) oraz prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej: Użytkowników).

  2)      Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone na rzecz Bricoman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239320 o kapitale zakładowym w wysokości 138 000 000 zł, NIP 113-25-68-413 (dalej: Bricoman). Bricoman jest administratorem i właścicielem Serwisu.

  3)      Serwis prowadzi i świadczy za jego pośrednictwem usługi określone w Serwisie: Bricoman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wskazana w punkcie 2 powyżej.

  4)      Zawartość Serwisu nie może być wykorzystywana bez uprzedniej zgody Bricoman do celów komercyjnych, a także nie może być kopiowana, przetwarzana czy modyfikowana w innych celach niż użytek osobisty Użytkownika. Użytkownik Serwisu nie może wykorzystywać, powielać i przekazywać informacji pozyskanych z Serwisu innym osobom, zwłaszcza w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  5)      Zawartość Serwisu nie narusza praw innych osób. Umieszczone w Serwisie elementy takie jak zdjęcia czy grafika mogą stanowić własność innych osób, a Bricoman ma prawo do wykorzystywania tych elementów na podstawie odrębnych umów. W szczególności prawa do znaków towarowych umieszczonych w Serwisie są lub mogą być zastrzeżone prawnie na rzecz innych osób i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie znaków towarowych, o których mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzyskania zgody uprawnionych osób.

  6)      Wszelkie części składowe Serwisu takie jak grafika i jej poszczególne elementy, rozwiązania techniczne, tekst i inne elementy tekstowe, graficzne czy użyty język informatyczny tworzący (kreujący) Serwis, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej na rzecz BRICOMAN lub innych uprawnionych podmiotów (zastrzeżenie praw autorskich i pokrewnych).

  7)      Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych funkcji jest uzależnione od uprzedniego zarejestrowania się przez Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie logowania (www.bricoman.pl/customer/account/login), zaakceptowanie treści Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu korzystania z Serwisu oraz realizacji umowy zawartej Bricoman Polska sp. z o. o.

  8)      Rejestracja wymaga podania danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Wypełniając i przesyłając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bricoman Polska danych zawartych w formularzu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z usług Serwisu zgodnie z art. 23. ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tekst jednolity). Administratorem powyższych danych osobowych jest Bricoman, który przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wskazanym w zdaniu poprzednim. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolne, ale są one niezbędne do korzystania z funkcji Serwisu.. BRICOMAN nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych danych.

  9)   Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu i poprawienia lub usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług lub/i funkcji. W razie usunięcia danych, koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie, traci on możliwość korzystania z Serwisu oraz otrzymywania drogą elektroniczną ofert specjalnych Bricoman Polska . Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityka prywatności.

  10)   W wyniku rejestracji Użytkownik tworzy swój profil i otrzymuje indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z informacji zawartych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Osoba nieposiadająca swojego profilu (login oraz hasło), która nie dokonała procesu rejestracji może korzystać z Serwisu w ograniczonym zakresie określonym przez Bricoman. Taki Użytkownik korzystający z Serwisu w ograniczonym zakresie obowiązany jest także do przestrzegania postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień pkt.-ów 4,5, 6 i 7.

  11)   Jakiekolwiek informacje handlowe na temat towarów i usług zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny i niewiążący oraz nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem BRICOMAN, w tym roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży/dostawy towarów lub świadczenia usług. W celu zawarcia umowy sprzedaży/dostawy towarów opisanych w Serwisie Użytkownik jest obowiązany do skontaktowania się z właściwym sklepem Bricoman w celu sprawdzenia dostępności i stanu magazynowego w odniesieniu do konkretnych towarów oraz upewnienia się co do aktualnie obowiązujących cen dotyczących interesujących go towarów. Ostateczne ceny Bricoman podaje w potwierdzeniu zamówienia. Aktualne informacje o dostępności i stanu magazynowego w odniesieniu do konkretnych towarów, a także ich ceny są udostępniane Konsumentowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, a najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Ceny zamieszczone w serwisie nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Bricoman, o czym Bricoman będzie informował zamieszczając nową cenę. Cena podana do wiadomości Konsumenta w sposób opisany powyżej, nie ulega zmianie. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie mogą stanowić podstawy do zawarcia umowy sprzedaży/dostawy towarów czy świadczenia usług. Wizerunki towarów prezentowanych w Serwisie mogą odbiegać od faktycznego ich wyglądu, w szczególności może dotyczyć to kształtu czy kolorystyki. Bricoman nie odpowiada za niezgodność cech wizerunków towarów prezentowanych w Serwisie w stosunku do rzeczywistości, chyba że jest to działanie zawinione. W przypadku realizacji płatności on-line dane transakcyjne będą udostępnienie podmiotom obsługującym internetowe transakcje finansowych jedynie w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

  12)   BRICOMAN może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Serwisie bez konieczności uprzedniego zawiadamiania Użytkowników czy osób trzecich z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności może usunąć pewne funkcje Serwisu, może usunąć towary lub usługi, zmienić wskazane ceny lub inne elementy dotyczące prezentowanych towarów lub usług jak i dodać opisy czy funkcje dla poszczególnych towarów lub usług, może wprowadzić nowe towary lub usługi, może wprowadzić, zmienić lub usunąć promocje, wyprzedaże itp. Zmiany w Serwisie obowiązują od daty ich opublikowania w Serwisie i nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed ich opublikowaniem.

  13)    BRICOMAN nie ponosi odpowiedzialności wobec osób innych niż konsumenci za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie, chyba  że było to działanie zawinione wyłącznie przez Bricoman. BRICOMAN wobec konsumentów ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.

  14)   Użytkownik otrzymuje dostęp do określonych w Serwisie funkcjonalności po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i/lub w Serwisie w odniesieniu do szczególnych funkcjonalności oraz innych usług i ofert specjalnych otrzymywanych drogą elektroniczną.

  15)   Korzystanie przez Użytkownika z określonych funkcjonalności w Serwisie, w tym z tzw. listy zakupów nie stanowi przedwstępnej ani właściwej umowy sprzedaży/dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie może być podstawą do kierowania do Bricoman roszczeń o zawarcie takiej umowy.

  16)   Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiedniego oprogramowania i sprzętu komputerowego spełniającego określone wymagania.

  17)   Bricoman nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub niefunkcjonowanie całości lub poszczególnych części Serwisu ze względów technicznych (w tym brak właściwego oprogramowania lub sprzętu komputerowego). Bricoman nie zapewnia nieprzerwanej dostępności Serwisu, jego ciągłości i bezawaryjnego funkcjonowania. Bricoman zastrzega, że mogą występować czasowe utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, a nawet czasowe wyłączenie dostępności Serwisu, za co Bricoman nie ponosi odpowiedzialności. Bricoman podejmie starania w celu zapewnienia stałego dostępu Użytkownikom do Serwisu, jednak nie odpowiada za okresowe przerwy w jego funkcjonowaniu, w szczególności zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Bricoman. Bricoman nie odpowiada też za problemy związane z funkcjonowaniem Serwisu, jeśli wynikły one z przyczyn od niego niezależnych. Jakiekolwiek utrudnienia w dostępie do Serwisu nie mogą być podstawą do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Bricoman.

  18)   Bricoman zastrzega, że w trakcie korzystania z Serwisu może zapisywać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, nr IP, stronę, z której Użytkownik został przekierowany do Serwisu, strony internetowe wywołane w ramach Serwisu oraz datę i czas trwania odwiedzin w Serwisie. Powyższe informacje są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

  19)   Strony Serwisu mogą zawierać linki odsyłające do stron internetowych innych osób. W odniesieniu do tych stron internetowych nie obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.

  20)   Na stronie forum Serwisu zabrania się umieszczać treści i materiałów sprzecznych z prawem, w tym: a) naruszających prawa autorskie, prawa własności przemysłowej czy inne prawa innych osób; b) propagujących przemoc lub wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym; c) naruszających dobra osobiste Użytkowników lub innych osób; d) ewidentnie nieprawdziwych opinii, niezgodnych z powszechnie znanymi faktami i nie popartych prawdziwymi dowodami; e) subiektywnych opinii dotyczących towarów prezentowanych lub usług świadczonych przez Bricoman, w szczególności dotyczących jakości oraz skuteczności towarów/usług  prezentowanych w Serwisie.

  21)   Zabrania się też zamieszczania w forum Serwisu linków:  a) do witryn internetowych zawierających treści określone w pkt. 20 lub/i 21; b) do witryn internetowych  podobnych tematycznie do Serwisu Bricomana; c) do witryn internetowych, które są potencjalnie niebezpieczne lub służą popełnianiu przestępstw.

  22)   Bricoman nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników. W szczególności Bricoman nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści pozostające w sprzeczności z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Bricoman dołoży jednak w miarę możliwości staranności, aby treści wskazane w zdaniu poprzednim zostały jak najszybciej usunięte z Serwisu.

  23)   Bricoman ma prawo do usuwania z Serwisu (w tym z forum) wszelkich treści, w tym przede wszystkim treści niezgodnych z prawem lub z postanowieniami Regulaminu. W przypadku naruszania Regulaminu przez Użytkownika Bricoman ma prawo usunąć z Serwisu jego profil. Użytkownik nie może z tego powodu wysuwać wobec Bricoman jakichkolwiek roszczeń.

  24)    Bricoman nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą interpretację czy za niezrozumienie przez Użytkownika treści zawartych w Serwisie (w tym zawartych informacji handlowych, informacji dotyczących poszczególnych towarów lub usług) i za szkody związane z wykorzystaniem przez Użytkowników informacji otrzymanych w Serwisie. Na żądanie kupującego Bricoman wyjaśnia znaczenie poszczególnych postanowień umowy zawartej na podstawie Regulaminu.

  24a)    Reklamacje złożone przez konsumentów będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Bricoman, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Brak odpowiedzi Bricoman na reklamację złożoną przez konsumenta w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się za jej uznanie. Bricoman nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez Kupującego będącego konsumentem, spór pomiędzy Bricoman a Kupującym nie został rozwiązany, Bricoman przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  25)   Regulamin wchodzi w życie z dniem 25/12/2014.

  26)   Bricoman zastrzega, że niniejszy Regulamin może być w każdym czasie zmieniany w całości lub w części bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje od chwili publikacji nowej wersji w Serwisie. Do umowy zawartej między Sklepem a Nabywcą stosuje się regulamin obowiązujący i opublikowany na stronie w dacie zawarcia umowy. Zmiana regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron. W stosunku do Konsumentów, w przypadku zmiany regulaminu po dacie złożenia zamówienia, a przed datą zawarcia umowy zastosowanie znajdzie regulamin obowiązujący w dacie złożenia zamówienia, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na zmianę regulaminu.

  27)   Bricoman zastrzega, że jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu, które zostaną uznane za naruszające zbiorowe interesy konsumentów lub jako niedozwolone klauzule umowne nie będą obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do konsumentów.

  28)   Bricoman zastrzega, że jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części treści niniejszego Regulaminu bez jego zgody stanowi naruszenie praw autorskich.

  29) Zasady nabywania towarów za pośrednictwem serwisu bricoman.pl są określone w Regulaminie nabywania towarów za pośrednictwem sklepu www.bricoman.pl dostępnym pod adresem http://www.bricoman.pl/pl/regulamin-zakupow.

   

  Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 25.01.2017 r.