Zmieniają Państwo sklep obsługujący, w związku z czym może zmienić się też dostępność produktów. Sugerujemy jednocześnie, iż dla usprawnienia obsługi Państwa zamówienia oraz obniżenia kosztów dostawy proponujemy wybór najbliższego sklepu z listy poniżej:

Jeśli w pobliżu nie ma jednego z naszych sklepów zawsze możecie Państwo kupić na www.bricoman.pl

Kupuj przez telefon
Obsługa zamówień

  Regulamin Promocji „Transport gratis” Warszawa Wilanów

  § 1
  Organizator Promocji
  1.    Organizatorem promocji, zwanej dalej „Promocją”, jest Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000239320, REGON 140215054, NIP: 113-25-68-413, kapitał zakładowy: 148.000.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
  2.    Promocja organizowana jest w należących do Organizatora sklepach:
  a.    Warszawa Wilanów, Europejska 125

  § 2
  Uczestnicy Promocji
  1.    Uczestnikiem Promocji może być każdy pełnoletni Klient, który zakupi jednorazowo u Organizatora produkty za kwotę  minimum 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych), składając zamówienie na stronie www.bricoman.pl wybierając lokalizację Wilanów w okresie trwania Promocji.
  2.    Wszystkie produkty, poza Produktami wyłączonymi z promocji są produktami objętymi promocją. Są to wszystkie produkty sprzedawane w sklepie Bricoman.

  § 3
  Przedmiot i warunki Promocji
  1.    Przedmiotem Promocji jest wykonanie usługi transportowej gratis  (do 20 km). Nie skorzystanie z usługi transportowej, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wpływa na cenę za zakup produktów, gdyż usługa transportowa jest to jedynie opcja do dobrowolnego wykorzystania przez Klienta.
  2.    Promocja trwa od 12.11.2019r. do 15.12.2019 r. włącznie. Usługa transportowa może zostać wykonana także po upływie okresu obowiązywania Promocji, ale nie później niż do dnia 18.12.2019 r. pod warunkiem, że zakup produktów został dokonany w okresie Promocji.
  3.    Uczestnik Promocji, który złoży za pośrednictwem strony www.bricoman.pl z wybraną lokalizacją Wilanów zamówienie  jednorazowe na wartość min. 1000 złotych, jeżeli spełnione zostały warunki Promocji, uprawniony jest do skorzystania z jednorazowej usługi transportowej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa transportowa zostanie wykonana w terminie wskazanym przez Organizatora, uzgodnionym z Uczestnikiem Promocji, nie później jednak niż w terminie 4 dni roboczych od daty zakupu produktów. Promocja dotyczy zarówno zamówień opłaconych online jak również zamówień z opcją płatności przy odbiorze towaru.
  4.    W przypadku usługi transportowej polegającej na przewozie produktów na odległość większą niż 20 km, Uczestnik Promocji ponosi koszt transportu w wysokości różnicy między odległością objętą Promocją a kosztem usługi transportowej, zgodnie z aktualnym cennikiem usług transportowych, dostępnym w sklepie Organizatora.
  5.    Łączna waga produktów transportowanych jednorazowo na podstawie Promocji nie może przekroczyć 1,5 tony t (jeden i pół ton) - maksymalna waga. Usługa transportowa produktów, których łączna waga przekracza 1,5 t (jeden i pół ton), wykonywana jest odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem usług transportowych.
  6.    W ramach usługi transportowej wykonywanej na podstawie Promocji Organizator jest zobowiązany do wykonania tylko jednego przejazdu z siedziby sklepu Bricoman, w którym przeprowadzana jest Promocja, do miejsca przeznaczenia. W przypadku, gdy rozmiary zakupionych towarów wywołują konieczność wykonania więcej niż jednego przejazdu, Uczestnik Promocji nie jest obciążany kosztami tylko pierwszego przejazdu, natomiast pozostałe przejazdy wykonywane są odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem usług transportowych. Dotyczy to w szczególności towarów wielkogabarytowych, takich jak wełna, styropian itp. W razie wątpliwości Organizator przy zakupie produktów informuje Uczestnika Promocji, iż zakupione produkty są towarami wielkogabarytowymi i zwraca uwagę na ograniczenia gabarytowe, o których mowa w punkcie 5 powyżej.
  7.    Usługa transportowa wykonywana na podstawie Promocji nie obejmuje wniesienia produktów. W przypadku braku możliwości dojazdu w wyznaczone przez Uczestnika Promocji miejsce, usługa transportowa wraz z rozładunkiem będzie wykonana w  najbliższym możliwym miejscu.
  8.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami w akcji .

  § 4
  Ochrona Danych Osobowych
  Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku z Promocją nie będą wykorzystywane przez niego do innych celów niż związanych z niniejszą Promocją.

  § 5
  Postępowanie odwoławcze
  1.    W razie odmowy wykonania usługi transportowej bez obciążania Uczestnika Promocji jej kosztami lub innego naruszenia przez Organizatora i osoby, za które jest on odpowiedzialny, warunków Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie, każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od zgłoszenia Uczestnika Promocji żądania wykonania usługi transportowej lub stwierdzenia innego naruszenia warunków Promocji.
  2.    Odwołanie, zawierające dane Uczestnika wraz z uzasadnieniem i kopiami dowodów zakupu produktu u Organizatora, należy kierować pod następujący adres:
  Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
  Z dopiskiem „ Odwołanie – Promocja Transport Gratis”
  3.    Odwołania będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia.
  4.    Odwołania złożone po terminie, bez wymaganych dokumentów lub pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

  § 6
  Postanowienia końcowe
  1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie Organizatora: w Warszawie przy ul. Europejskiej 125 oraz na stronie www.bricoman.pl Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu, które zostaną niezwłocznie udostępnione Uczestnikom Promocji w miejscach wskazanych w ust. 1.
  2.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.