Zmieniają Państwo sklep obsługujący, w związku z czym może zmienić się też dostępność produktów. Sugerujemy jednocześnie, iż dla usprawnienia obsługi Państwa zamówienia oraz obniżenia kosztów dostawy proponujemy wybór najbliższego sklepu z listy poniżej:

Jeśli w pobliżu nie ma jednego z naszych sklepów zawsze możecie Państwo kupić na www.bricoman.pl

Kupuj przez telefon
Obsługa zamówień

  Regulamin promocji "Dostawa DHL za 1 zł dla zamówień internetowych i telefonicznych"

   

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
   
  1. Promocja „Dostawa DHL za 1 zł dla zamówień internetowych
  i telefonicznych”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez Bricoman Polska Sp. z o.o., 04-203 Warszawa, ul. Murmańska 25, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000239320, REGON: 140215054, NIP: 113-25-68-413, kapitał zakładowy: 148.000.000 PLN zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Promocja organizowana jest w odniesieniu do zamówień klientów sklepu internetowego Organizatora dokonanych pod adresem www.bricoman.pl (dalej: Sklep internetowy) jak również w odniesieniu do wszelkich zamówień składanych drogą telefoniczną.

  3. Użyte w niniejszym regulaminie Promocji, zwanym dalej: Regulaminem Promocji, pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu internetowego, dostępnym na stronie internetowej: www.bricoman.pl.

  4. Do wszelkich kwestii związanych z Promocją, nieobjętych Regulaminem Promocji, zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.bricoman.pl

  §2 CZAS TRWANIA PROMOCJI
   
  1. Promocja trwa od godz. 12:00, 29 lipca 2019 roku do godz. 23:59,  31 Sierpnia 2019 roku (dalej Okres Promocji).

  2. Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją, istotny jest sposób złożenia zamówienia zgodny z Regulaminem Zakupów, który znajduje się na stronie internetowej www.bricoman.pl oraz czas zarejestrowania zamówienia w przedziale czasowym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w systemie teleinformatycznym Organizatora.

  §3 WARUNKI PROMOCJI
   
  1.  Promocja obejmuje wszystkie produkty, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie internetowym, oznaczone transportem DHL w opcji „Przesyłka standard do 31kg” oraz „Przesyłka DHL Plus, produkty specyficzne do 31kg”, niezależnie od ich ceny jednostkowej, z aktywną opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL

  2. Promocja nie obejmuje produktów, które znajdują się w asortymencie dostępnym w Sklepie internetowym, objętych opcją: Przesyłka paletowa 31-200kg; Przesyłka paletowa 201-400kg; Przesyłka paletowa 401-600kg; Przesyłka paletowa 601-800kg; Przesyłka paletowa 801-1000kg.

  3. Klient, przystępując do Promocji akceptuje Regulamin Promocji, obowiązujący go podczas dokonywania w Sklepie internetowym zamówienia, kwalifikującego go do udziału w Promocji.

  4. W przypadku, gdy na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, w Okresie Promocji, Klient Sklepu internetowego złoży zamówienie spełniające kryteria określone w § 3 ust. 1 Regulaminu Promocji, otrzyma transport wskazany w ust. 1 powyżej zamówionego towaru za 1 złoty.

  5. Warunkiem skorzystania z Promocji, na warunkach opisanych w Regulaminie Promocji jest dokonanie płatności za zakupiony towar.

  6. Promocja, objęta Regulaminem Promocji nie obejmuje usługi wniesienia, ani innych usług, wykraczających poza dostarczenie towaru pod wskazany przez Klienta adres.

  7. Promocja, „Dostawa DHL za 1 zł dla zamówień internetowych i telefonicznych” obowiązuje w dostawie na terenie Polski.

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   
  1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z Promocją, Klient może kierować do Działu Obsługi Sklepu internetowego na adres sklepinternetowy@bricoman.pl. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

  2. Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.bricoman.pl w Okresie Promocji.

  3. Każdy Klient, biorący udział w Promocji jest zobowiązany do znajomości postanowień Regulaminu Promocji i jego przestrzegania.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany  postanowień Regulaminu Promocji, o czym poinformuje Klientów na stronie internetowej www.bricoman.pl, co nie wpływa na prawa Klienta nabyte przed taką zmianą.