Zmieniają Państwo sklep obsługujący, w związku z czym może zmienić się też dostępność produktów. Sugerujemy jednocześnie, iż dla usprawnienia obsługi Państwa zamówienia oraz obniżenia kosztów dostawy proponujemy wybór najbliższego sklepu z listy poniżej:

Jeśli w pobliżu nie ma jednego z naszych sklepów zawsze możecie Państwo kupić na www.bricoman.pl

Kupuj przez telefon

  Regulamin konkursu Bricoman Poznań „Najwyższa wartość zakupów – szlifierka”

  §1
  Organizator Konkursu
  1.    Organizatorem konkursu „Najwyższa wartość zakupów - Szlifierka”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000239320, REGON 140215054, NIP: 113-25-68-413, kapitał zakładowy: 148.000.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
  2.    Konkurs organizowany jest w należącym do Organizatora sklepie w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7/17 od 23/03/2020 do odwołania.

  §2
  Uczestnicy Konkursu
  1.    Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni Klient biznesowy (także VIP), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i spełniający warunki określone w Regulaminie. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby będące: pracownikami Organizatora oraz osoby im najbliższe oraz dostawców produktów i ich pracowników, przedstawicieli, z którymi współpracuje Organizator.
  2.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  § 3
  Przebieg i warunki udziału w Konkursie
  1.    Okres trwania promocji od 23/03/2020 do odwołania przez organizatora.
  2.    Zasady konkursu
  a.    Uczestnik Konkursu, aby wziąć w nim udział, powinien dokonać zakupu produktu/produktów za pośrednictwem strony www.bricoman.pl, drogą mailową lub telefoniczną i podając nr  karty Vip w sklepie Organizatora w okresie trwania promocji.
  b.    Wartość transakcji będzie liczone zgodnie z realizacją zamówień na kasie
  c.    W Konkursie wygrywa osoba, która dokona zakupów o najwyższej łącznej wartości w terminie trwania Konkursu,  rozstrzygania Konkursu będzie brana pod uwagę wartość wszystkich zakupów zrealizowanych w trakcie trwania Konkursu.
  d.    Nagroda będzie przyznawana za zakupy (transakcje zrealizowane na kasie i zarejestrowane na karcie Vip) od poniedziałku do piątku w czasie obowiązywania promocji
  e.    Nagroda będzie przyznawana raz w tygodniu, powtarzalnie do zakończenia promocji
  3.    Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni niezwłocznie po rozstrzygnięciu wyników Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

  § 4
  Nagrody
  1.    Nagrodą przyznaną w konkursie jest:
  20232520- BON SZLIF. GWS 22-230 JH + GWS 880
  2.    Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
  3.    Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od zakończenia Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

  § 5
  Ochrona Danych Osobowych
  Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku z Promocją nie będą wykorzystywane przez niego do innych celów niż związanych z niniejszą Promocją.
  Administratorem Państwa danych jest spółka Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000239320, NIP: 1132568413, REGON: 140215054 (dalej: Bricoman).
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@bricoman.pl, lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.
  Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:
  a)    wykonania umowy, jaką zawarli Państwo z Bricoman, dokonując zakupu towarów w sklepie - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  b)    finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  c)    obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Bricoman, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgonie
  z Kodeksem Cywilnym.
  W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora usługach; np. firmy transportowe, dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne.
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Bricoman, dokonując zakupu towarów

  § 6
  Postępowanie reklamacyjne
  1.    Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy kierować na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres:
  Bricoman Polska Sp. zo .o, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
  Z dopiskiem „ Reklamacja – Konkurs Największe zakupy – szlifierka”
  2.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia.
  3.    Odwołania złożone po terminie, bez wymaganych dokumentów lub pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

  § 7
  Postanowienia końcowe
  1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepie Organizatora.
  2.    Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu, które niezwłocznie zostaną udostępnione uczestnikom Konkursu w miejscach wskazanych w ust. 1.
  3.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.