Zmieniają Państwo sklep obsługujący, w związku z czym może zmienić się też dostępność produktów. Sugerujemy jednocześnie, iż dla usprawnienia obsługi Państwa zamówienia oraz obniżenia kosztów dostawy proponujemy wybór najbliższego sklepu z listy poniżej:

Jeśli w pobliżu nie ma jednego z naszych sklepów zawsze możecie Państwo kupić na www.bricoman.pl

  Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r.

   

  INFORMACJA O ZMIANIE W REGULAMINIE V.I.P.

  /KLIENT BIZNESOWY/

   

  1.    Organizator Programu V.I.P. /Klient Biznesowy/, zwanego dalej „Programem”, Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000239320, REGON: 140215054, NIP: 113-25-68-413, kapitał zakładowy: 138.000.000,00 zł, zwana dalej „Bricoman” lub „Organizatorem”

  na podstawie punktu 10 Regulaminu Programu V.I.P. /Klient Biznesowy/, informuje o następujących zmianach w Programie:

  a) punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w punkcie 9 lit. d) REGULAMINU Programu V.I.P. /Klient Biznesowy/ będą gromadzone na Karcie przyznanej Uczestnikowi i możliwe do wykorzystania w terminie do 18 miesięcy licząc od dnia ich uzyskania, z zastrzeżeniem postanowień lit. c) poniżej;

  b) punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w punkcie 9 lit. d) REGULAMINU Programu V.I.P. /Klient Biznesowy/ niewykorzystane przez Uczestnika w okresie do 18 miesięcy licząc od dnia ich uzyskania będą automatycznie anulowane, z zastrzeżeniem postanowień lit. c) poniżej;

  c) punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w punkcie 9 lit. d) niniejszego REGULAMINU zgromadzone przez Uczestnika do dnia 31 lipca 2015 r. muszą zostać wykorzystane najpóźniej do dnia 31 stycznia 2017 r. Po tym terminie niewykorzystane punkty lojalnościowe i punkty systemowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą automatycznie anulowane.

  2.    Zmiany REGULAMINU Programu V.I.P. /Klient Biznesowy/ wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.
  3.    Powyższe informacje o zmianie Programu są opublikowane na stronie internetowej www.bricoman.pl i w sklepach Bricoman.
  4.    W pozostałym zakresie REGULAMIN Programu V.I.P. /Klient Biznesowy/ pozostaje bez zmian.