Zmieniają Państwo sklep obsługujący, w związku z czym może zmienić się też dostępność produktów. Sugerujemy jednocześnie, iż dla usprawnienia obsługi Państwa zamówienia oraz obniżenia kosztów dostawy proponujemy wybór najbliższego sklepu z listy poniżej:

Jeśli w pobliżu nie ma jednego z naszych sklepów zawsze możecie Państwo kupić na www.bricoman.pl

  Warszawa, dnia 5 października 2015 r.

   

  INFORMACJA O ZMIANIE W REGULAMINIE V.I.P.

  /KLIENT BIZNESOWY/

   

  Organizator Programu V.I.P. /Klient Biznesowy/, zwanego dalej „Programem”, Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000239320, REGON: 140215054, NIP: 113-25-68-413, kapitał zakładowy: 138.000.000,00 zł, zwana dalej „Bricoman” lub „Organizatorem”

  zawiadamia

  na podstawie punktu 10 zdanie drugie Regulaminu Programu V.I.P. /Klient Biznesowy/, dalej zwanego Regulaminem, o następujących zmianach w Regulaminie:

  zmianie ulega punkt 9 litera d) zdanie trzecie Regulaminu w ten sposób, że Organizator przyznaje jedynie za nabycie produktów wymienionych w Załączniku do niniejszej informacji większą liczbę punktów niż 1 punkt systemowy za 1 zł ceny tego produktu. Załącznik do niniejszej informacji wskazuje konkretną liczbę punktów systemowych inną niż wynikającą z punktu 9 litera d) zdanie trzecie Regulaminu.

  Zmiana opisana w punkcie 1 powyżej obowiązuje od dnia 4 listopada 2015.

  Zmiana opisana w punkcie 1 powyżej obowiązuje do dnia jej odwołania w sposób opisany w punkcie 10 Regulaminu.

  Dotychczas zgromadzone punkty systemowe zgromadzone na koncie Uczestnika pozostają zachowane, bez zmian.

   

   

  Załącznik do zawiadomienia

  o zmianie REGULAMIN PROGRAMU V.I.P.

  /KLIENT BIZNESOWY/